همه عناصر تئاتر نشانه است
نشانه شناسی، علمی میان‌رشته‌ای است كه كمك بسیاری به درك رفتارهای انسان می‌كند.
در واقع ما برای بررسی رفتارهای معنادار انسان، به نشانه‌شناسی نیازمندیم؛ از همین رو، بسیاری...