برای قبرمان چه برنامه ای داریم؟
چه کسی بهشت را میخواهد؟
این دنیا را رها کنیم و دل ببندیم به آن دنیا که تا همیشه در آن جاودانه میمانیمپس بلند شیم و نماز "اول وقت "بخوانیم..حتی یک دروغ هم نگیم حتی اگر ذلیل بشیم توی این دنیآ
اَمر به معروف کنیم و اول از دوستانمان و آشنایانمان شروع کنیم نه از مردم کوچه و خیابان!
وقتی کسی داشت به دینمون بی احترامی میکرد اگه نتونستیم قانعش کنیمجوری برخورد کنیم که دوباره جرئت انجام این کار رو نداشته باشه..
خمس و زکات قرار نیست بدیم؟شمردیم چندتا فقیر با 10هزارتومان ما می تونن حداقل یک شب نان وپنیر نخورند؟

وقتی دهنمون رو باز می کنیم و فُحش میدیم یاد روز حساب نمی اُفتیم؟

اگه دکتر شدیم قرار نیست یک پیرزن بیچاره رو مجآنی ویزیت کنیم؟
اگه بهشت رو میخوایم بگیم، یا علی و بلند شیم...

مَردُم خوآبَند..
وَقتی که مُردَند...
بیدآر می شَوند........
پیامبر بزرگوار اسلام(صلوات)