لیست دروس مربوط به دوره " کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک "
کد درس نام درس اختیاری نوع
نیمسال 1
1 11133001021 الکترونیک صنعتی خیر اصلي
2 1113119 تحلیل مدارهای الکتریکی بله نامشخص
3 33331001 تاریخ اسلام خیر عمومي
4 1113117 تحلیل مدارهای الکترونیکی بله نامشخص
5 11133001000 فیزیک الکتریسیته وامواج بله نامشخص
6 11133001012 ریاضی عمومی خیر پايه
7 11133001013 برنامه سازی رایانه ای خیر پايه
8 11133001015 معادلات دیفرانسیل خیر پايه
نیمسال 2
9 33331002 متون اسلام خیر عمومي
10 1113131 مبحث ویژه درالکترونیک خیر تخصصي
11 1113110 شبکه های کامپیوتری خیر تخصصي
12 1113123 اصول میکروکامپیوتر خیر اصلي
13 1113120 محاسبات عددی خیر پايه
14 1113116 مدارهای الکتریکی خیر اصلي
15 1113111 زبان خارجه خیر پايه
16 1113112 مدارهای مجتمع خطی خیر تخصصي
نیمسال 3
17 1113115 سیستمهای کنترل خطی خیر اصلي
18 1113134 مدارهای مخابراتی خیر تخصصي
19 1113132 زبان تخصصی خیر تخصصي
20 1113122 خطوط انتقال مخابراتی خیر اصلي
21 1113130 از-مدارهای مجتمع خطی خیر تخصصي
22 1113129 منابع تغذیه خیر تخصصي
23 1113113 نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک خیر اصلي
24 1113125 از-مدارهای الکتریکی خیر اصلي
25 1113124 از-اصول میکروکامپیوتر خیر اصلي
26 33331003 انقلاب اسلامی خیر عمومي
نیمسال 4
27 33331005 تربیت بدنی 2 خیر عمومي
28 33331004 معارف اسلامی 2 خیر عمومي
29 1113118 مدارهای الکترونیکی خیر تخصصي
30 1113999 پروژه خیر تخصصي
31 1113888 کاراموزی خیر تخصصي
32 1113121 از-سیستمهای کنترل خطی خیر اصلي
33 1113127 از-مدارهای مخابراتی خیر تخصصي
34 1113126 از-مدارهای الکترونیکی خیر تخصصي
35 1113128 کنترل کنندهای صنعتی خیر تخصصي