تشریح جسد غیر مسلمان برای مقاصد پزشکی جایز می باشد، و اگر تشریح جسد غیر مسلمان براى آموزش پزشكى ممكن باشد، تشریح جسد مسلمان جایز نیست.

اگر ندانیم جسدى كه در اختیار ماست جسد مسلمان است، یا كافر، در صورتی که جسد از بلاد اسلامى نباشد مانعى ندارد. و اگر مربوط به بلاد اسلامى است، ظاهر این است كه جسد مسلمان است، و احكام مسلمان بر او جارى مى‌شود. و اگر از بلدى است كه هر دو گروه به طور وسیع در آن هستند، تشریح آن مانعى ندارد. و اگر ندانیم از كدام بلد است آن هم جایز است. کسانی که فقط اسم مسلمان را دارند مثل مرتدان، حکم غیر مسلمان را دارند.
تشریح جسد مسلمانی كه به خاطر فساد اخلاقى و قاچاق مواد مخدّر و ... اعدام شده‌اند جایز نیست، مگر اینكه ارتداد و كفرشان ثابت شده باشد.
پی نوشت ها:
استفتاءات آیت الله خامنه ای، ص284، احکام پزشکان و بیماران آیت الله فاضل، م16، احکام پزشکی آیت الله مکارم، س43.