مهندسي منابع طبيعي رشته مهمي است كه انديشه نگهداري، توسعه، احيا و بهره برداري اصول منابع طبيعي را رشد و توسعه مي‌بخشد.
در كشوري كه سيل و خشكسالي و زلزله جزء اتفاقات هميشگي آن شده است نگهداري از منابع طبيعي براي حفظ استقلال و امنيت اقتصادي بسيار مهم است.
با تحصيل در اين رشته افرادي تربيت مي‌شوند كه توانائي و مهارت‌هاي لازم براي مديريت، برنامه ريزي و اجراي مربوط به حفاظت و احياء و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي كشور را احراز مي‌كنند.
اين رشته هم اكنون در مقاطع كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري در كشور ارائه مي‌گردد كه در مقطع كارشناسي 5 گرايش دارد.
از آنجائي كه قسمت عمده فعاليت گرايش‌هاي مختلف اين رشته در محيط باز و مناطق جنگلي و مراتع انجام مي‌گردد، لذا ضروري است دانشجو از توانائي جسمي و علاقمندي كافي برخوردار باشد تا بتواند در شرايط مختلف جوّي فعاليت نمايد.
ضريب دروس رياضي و زيست‌شناسي 3 و درس‌هاي فيزيك و شيمي 2 است.درس هاي اين رشته:

رديف نام درس
1 آبخيزداري
2 آشنايي با کامپيوتر
3 آمار و احتمالات
4 ارزيابي خاک‌هاي زراعي
5 استاندارد و درجه‌بندي چوب
6 اصلاح و توسعۀ مراتع
7 اصول تغذيه آبزيان
8 اصول تکثير و پرورش آبزيان
9 اقتصاد جنگل 1
10 اقتصاد عمومي 1
11 اندازه‌گيري جنگل 1
12 اندازه‌گيري جنگل 2
13 اکولوژي
14 اکولوژي جنگل
15 اکولوژي درياها
16 اکولوژي مرتع
17 بازار چوب
18 بهداشت و تکنولوژي فرآورده‌هاي شيلاتي
19 بهره برداري جنگل
20 بيماريها و انگل‌هاي آبزيان
21 پارک‌هاي ملي و جنگلي و پرديس‌ها
22 تخته خرده چوب
23 تخته فيبر
24 تشريح و تشخيص چوب
25 تکثير و پرورش آبزيان
26 تکثير و پرورش ماهي
27 تکنولوژي تهيه خمير کاغذ
28 جاده‌سازي 1
29 جاده‌سازي 2
30 جامعه شناسي روستايي
31 جلسه بحث
32 جنگل داري 1 و 2
33 جنگل شناسي 1 و 2
34 جنگل‌کاري در مناطق خشک
35 جنگل‌کاري و نهالستانهاي جنگلي
36 چوب خشک کني
37 چوب‌بري
38 حفاظت چوب
39 حفاظت خاک
40 حفاظت کار و ايمني در صنايع چوب
41 حمايت جنگل
42 خاک شناسي جنگل
43 خاک‌شناسي عمومي
44 خاک‌هاي مناطق خشک و نيمه‌خشک
45 دامداري
46 درخت شناسي
47 روش‌هاي صيد آبزيان
48 روکش و تخته لايه
49 رياضيات (نظري، عملي)
50 زراعت نباتات علوفه‌اي
51 زمين شناسي
52 زيست‌شناسي
53 ژنومرفولوژي 1
54 ژنومرفولوژي 2
55 سازه‌هاي چوبي
56 سياست جنگل
57 شناخت حيوانات شکاري
58 شناسايي گياهان مرتعي 1 و 2
59 شيمي چوب
60 شيمي عمومي
61 صنايع چوب
62 صنايع مبلمان
63 فيزيک چوب
64 فيزيک عمومي
65 قوانين و مديريت منابع طبيعي
66 ليمونولوژي 1 و 2
67 ماهي‌شناسي عمومي
68 ماهي‌شناسي و سيستماتيک
69 مديريت صنعتي
70 مقدمات مردم‌شناسي عشايري
71 مکانيک چوب
72 هوا و اقليم شناسي
73 هيدروتکنيک و طراحي استخرها
74 هيدرولوژي کاربردي
75 هيدورشيمي
76 هيدورلوژي عمومي
77 کارتوگرافي
78 کاغذسازي
79 کنترل کيفيت محصول

رشته منابع طبيعي با هر گرايش بازار کارش طبيعت است. منابع طبيعي اعم از آب، خاک، جنگل و مرتع جاهايي هستند که اگر شما دانش آموزان اين رشته را انتخاب کنيد در آنجا مشغول بکار مي شويد. سازمان محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي، شيلات، سازمان جنگل ها و شهرداري ها از سازمان هايي هستند که در جذب فارغ التحصيلان اين رشته دست بکارند.