تعریف منابع طبیعی و تقسیم بندی آن تعریف منابع طبیعی و ثروتهای طبیعی و تقسیم بندی آنها مواد و موجودات طبیعی که انسان د رپیدایش یا خلقت آنها , دخالتی نداشته بر دو نوع هستند : 1- ثروت های طبیعی 2- منابع طبیعی ثروت ها ی طبیعی ثروت های طبیعی به موادی گفته می شود که به طور طبیعی به وجود آمده یعنی انسان د رپیدایش یا خلقت آنها , دخالتی نداشته است و اگر هر قدر هم د راستخراج و یا بهره برداری از آنها صرفه جویی بشود , سرانجام روزی تمام خواهد شد مانند کلیه ی معادن و ذخایر زیرزمینی. ثروت های طبیعی خود به سه دسته تقسیم می شوند : الف) ثروت های طبیعی جامد معادن ذغال سنگ, نمک, گچ, آهک و ... ب) ثروت های طبیعی مایع مثل نفت که بیشتر به جای معادن به آنها ذخایر گفته می شود زیرا مقدار آنها زیاد و و حجم وسیعی را اشغال کرده است. ج) ثروت های طبیبعی گازی شکل منابع طبیعی منابع طبیعی به مواد و موجودات زنده ای اطلاق می گردد که به طور طبیعی به وجود آمده و انسان د رپیدایش یا خلقت آنها هیچگونه دخالتی نداشته است و اگر به طور صحیح از آنها بهره برداری شود ,هیچوقت تمام ویا غیر قابل استفاده نمی شوند مانند هوا , آب , خاک , جنگل , مرتع , حیات وحش و ماهی ها و ... منابع طبیعی بر دو دسته اند: الف) جاندار ب) غیر جاندار منابع طبیعی جاندار منابع طبیعی جاندار بر دو دسته اند: گیاهی و جانوری - منابع طبیعی گیاهی شامل جنگل و مرتع - منابع طبیعی حیوانی که شامل دو دسته ی حیوانات می شود : a) حیوانات آبزی شامل ماهی , میگو و ... (b حیوانات خاکزی شامل حیات وحش مانند آهو , گورخر و ... منابع طبیعی غیر جاندار این منابع شامل آب, خاک و هوا میباشد.( منابع طبیعی اصلی) همانطور که گفته شد اگر به طور صحیح از منابع طبیعی بهره برداری شود هیچ وقت تمام یا غیر قابل استفاده نمی شود . به عنوان مثال اگر جنگل ها و مراتع به طور بی رویه مورد استفاده قرار نگیرد , همیشه تکثیر کرده و تمام نمی شود. در مورد هوا که تمام شدنی نیست اما ممکن است در اثر آلودگی زیاد غیر قابل استفاده بشود. در مورد آب اگر زیاد استفاده شود ممکن است تمام شود و از طرف دیگر ممکن اسنت وجود هم داشته باشد اما بر اثر آلودگی شدید غیر فابل استفاده بشود. خاک نیز ممکن است در اثر فرسایش از بین برود ویا ممکن است باشد اما به دلیل فرسایش , آلودگی شدیدو شور شدن غیر قابل استفاده بشود.