برای از بین بردن استرس آن هم به سرعت ، یک روش بسیار آسان وجود دارد.فقط کافی است :
1-یک نفس عمیق بکشید.
2-نفستان را نگه دارید و تا 5 بشمارید.
3- نفس خود را به آرامی بیرون بدهید.
4-5 بار این حرکت را تکرار کنید
- به همین سادگی!!