شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :icon_pf2 (32):
  icon-1
  icon-1
 • :icon_pf2 (87):
  icon-2
  icon-2
 • icon_biggrin
  icon_3
  icon_3
 • :icon_pf2 (10):
  icon-4
  icon-4
 • :icon_pf2 (86):
  icon-5
  icon-5
 • icon_sad
  icon_6
  icon_6
 • icon_surprised.
  icon_7
  icon_7
 • :icon_pf2:
  Icon-8
  Icon-8
 • :icon_pf2 (11):
  icon-9
  icon-9
 • :icon_pf2 (12):
  icon-10
  icon-10
 • applause
  icon-11
  icon-11
 • :icon_pf2 (14):
  icon-12
  icon-12
 • :icon_pf2 (13):
  icon-13
  icon-13
 • :icon_pf2 (41):
  icon-14
  icon-14
 • :icon_pf2 (28):
  icon-15
  icon-15
 • :icon_pf2 (6):
  icon-16
  icon-16
 • :icon_pf(21):
  icon-17
  icon-17
 • :icon_pf2 (40):
  icon-18
  icon-18
 • :icon_pf(20):
  icon-19
  icon-19
 • :icon_pf2 (39):
  icon-20
  icon-20
 • :icon_pf(22):
  icon-21
  icon-21
 • :icon_pf2 (83):
  Icon Pf2 (83)
  Icon Pf2 (83)
 • :icon_pf2 (27):
  Icon Pf2 (27)
  Icon Pf2 (27)
 • :icon_pf2 (85):
  Icon Pf2 (85)
  Icon Pf2 (85)
 • :icon_pf(29):
  icon-23
  icon-23
 • :icon_pf2 (56):
  Icon Pf2 (56)
  Icon Pf2 (56)
 • :icon_pf2 (8):
  Icon Pf2 (8)
  Icon Pf2 (8)
 • :icon_pf2 (29):
  Icon Pf2 (29)
  Icon Pf2 (29)
 • :icon_pf2 (82):
  Icon Pf2 (82)
  Icon Pf2 (82)
 • :icon_pf2 (63):
  Icon Pf2 (63)
  Icon Pf2 (63)
 • :icon_pf2 (34):
  Icon Pf2 (34)
  Icon Pf2 (34)
 • :icon_pf2 (33):
  Icon Pf2 (33)
  Icon Pf2 (33)
 • :icon_pf(27):
  Icon Pf(27)
  Icon Pf(27)
 • :icon_pf2 (31):
  Icon Pf2 (31)
  Icon Pf2 (31)
 • :icon_pf2 (30):
  Icon Pf2 (30)
  Icon Pf2 (30)
 • :icon_pf2 (38):
  Icon Pf2 (38)
  Icon Pf2 (38)
 • :icon_pf(31):
  Icon Pf(31)
  Icon Pf(31)
 • :icon_pf2 (67):
  Icon Pf2 (67)
  Icon Pf2 (67)
 • :icon_pf2 (37):
  Icon Pf2 (37)
  Icon Pf2 (37)
 • :icon_pf(5):
  Icon Pf(5)
  Icon Pf(5)
 • :icon_pf2 (2):
  icon-12
  icon-12
 • :icon_pf2 (7):
  icon-11
  icon-11
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :icon_ddpf2:
  tavajoh
  tavajoh
 • :icon_ddpf2 ():
  nokte
  nokte
 • :icon_pf(53):
  Icon Pf(53)
  Icon Pf(53)
 • :icon_pf(30):
  Icon Pf(30)
  Icon Pf(30)
 • :icon_pf(8):
  Icon Pf(8)
  Icon Pf(8)
 • :icon_pf2 (65):
  Icon Pf2 (65)
  Icon Pf2 (65)
 • :icon_pf(51):
  Icon Pf(51)
  Icon Pf(51)
 • :icon_pf2 (35):
  Icon Pf2 (35)
  Icon Pf2 (35)
 • :icon_pf2 (1):
  Icon Pf2 (1)
  Icon Pf2 (1)
 • :icon_sdfpf2 (37):
  dizzy
  dizzy
 • :icon_pf(50):
  Icon Pf(50)
  Icon Pf(50)
 • :icon_pf(28):
  Icon Pf(28)
  Icon Pf(28)
 • :icon_pf(4):
  Icon Pf(4)
  Icon Pf(4)
 • :icon_pf:
  Icon Pf
  Icon Pf
 • :icon_pf2 (62):
  Icon Pf2 (62)
  Icon Pf2 (62)
 • :icon_pff2 (37):d
  gold
  gold
 • :icon_pf(3):
  Icon Pf(3)
  Icon Pf(3)
 • :icon_pf(61):
  Icon Pf(61)
  Icon Pf(61)
 • :icon_pf(26):
  Icon Pf(26)
  Icon Pf(26)
 • :icon_pf2 (84):
  Icon Pf2 (84)
  Icon Pf2 (84)
 • :icon_pf(2):
  Icon Pf(2)
  Icon Pf(2)
 • :icon_pf(60):
  Icon Pf(60)
  Icon Pf(60)
 • :icon_pf(47):
  Icon Pf(47)
  Icon Pf(47)
 • :icon_pf(25):
  Icon Pf(25)
  Icon Pf(25)
 • :icon_pf(1):
  Icon Pf(1)
  Icon Pf(1)
 • :icon_pf(59):
  Icon Pf(59)
  Icon Pf(59)
 • :icon_pf(35):
  Icon Pf(35)
  Icon Pf(35)
 • :icon_pf(24):
  Icon Pf(24)
  Icon Pf(24)
 • :icon_dpf2 (37):
  reading
  reading
 • :icon_pf(58):
  Icon Pf(58)
  Icon Pf(58)
 • :icon_pf(34):
  Icon Pf(34)
  Icon Pf(34)
 • :icon_pf(23):
  Icon Pf(23)
  Icon Pf(23)
 • :icon_pf2 (81):
  Icon Pf2 (81)
  Icon Pf2 (81)
 • :icon_pf2 (336):
  chat
  chat
 • :icon_pf(57):
  Icon Pf(57)
  Icon Pf(57)
 • :icon_pf(33):
  Icon Pf(33)
  Icon Pf(33)
 • :icon_pf2 (5):
  Icon Pf2 (5)
  Icon Pf2 (5)
 • :icon_pf2 (ds37):
  yes
  yes
 • :icon_pf(56):
  Icon Pf(56)
  Icon Pf(56)
 • :icon_pf(32):
  Icon Pf(32)
  Icon Pf(32)
 • :icon_pf2 (4):
  Icon Pf2 (4)
  Icon Pf2 (4)
 • :icon_pf2 (68):
  Icon Pf2 (68)
  Icon Pf2 (68)
 • :icon_pf(54):
  Icon Pf(54)
  Icon Pf(54)
 • :icon_pf2 (26):
  Icon Pf2 (26)
  Icon Pf2 (26)
 • :icon_pf2 (3):
  Icon Pf2 (3)
  Icon Pf2 (3)
 • شکلکهای فانتزی
 • :fantzy (37):
  Fantzy (37)
  Fantzy (37)
 • :fantzy (10):
  Fantzy (10)
  Fantzy (10)
 • :fantzy (64):
  Fantzy (64)
  Fantzy (64)
 • :fantzy (49):
  Fantzy (49)
  Fantzy (49)
 • :fantzy (7):
  Fantzy (7)
  Fantzy (7)
 • :fantzy (36):
  Fantzy (36)
  Fantzy (36)
 • :fantzy (63):
  Fantzy (63)
  Fantzy (63)
 • :fantzy (48):
  Fantzy (48)
  Fantzy (48)
 • :fantzy (32):
  Fantzy (32)
  Fantzy (32)
 • :fantzy (61):
  Fantzy (61)
  Fantzy (61)
 • :fantzy (47):
  Fantzy (47)
  Fantzy (47)
 • :fantzy (76):
  Fantzy (76)
  Fantzy (76)
 • :fantzy (11):
  Fantzy (11)
  Fantzy (11)
 • :fantzy (31):
  Fantzy (31)
  Fantzy (31)
 • :fantzy (60):
  Fantzy (60)
  Fantzy (60)
 • :fantzy (45):
  Fantzy (45)
  Fantzy (45)
 • :fantzy (9):
  Fantzy (9)
  Fantzy (9)
 • :fantzy (75):
  Fantzy (75)
  Fantzy (75)
 • :fantzy (13):
  Fantzy (13)
  Fantzy (13)
 • :fantzy (30):
  Fantzy (30)
  Fantzy (30)
 • :fantzy (59):
  Fantzy (59)
  Fantzy (59)
 • :fantzy (44):
  Fantzy (44)
  Fantzy (44)
 • :fantzy (74):
  Fantzy (74)
  Fantzy (74)
 • :fantzy (12):
  Fantzy (12)
  Fantzy (12)
 • :fantzy (29):
  Fantzy (29)
  Fantzy (29)
 • :fantzy (57):
  Fantzy (57)
  Fantzy (57)
 • :fantzy (43):
  Fantzy (43)
  Fantzy (43)
 • :fantzy (3):
  Fantzy (3)
  Fantzy (3)
 • :fantzy (73):
  Fantzy (73)
  Fantzy (73)
 • :fantzy (28):
  Fantzy (28)
  Fantzy (28)
 • :fantzy (56):
  Fantzy (56)
  Fantzy (56)
 • :fantzy (42):
  Fantzy (42)
  Fantzy (42)
 • :fantzy (71):
  Fantzy (71)
  Fantzy (71)
 • :fantzy (27):
  Fantzy (27)
  Fantzy (27)
 • :fantzy (55):
  Fantzy (55)
  Fantzy (55)
 • :fantzy (40):
  Fantzy (40)
  Fantzy (40)
 • :fantzy (70):
  Fantzy (70)
  Fantzy (70)
 • :fantzy (20):
  Fantzy (20)
  Fantzy (20)
 • :fantzy (53):
  Fantzy (53)
  Fantzy (53)
 • :fantzy (15):
  Fantzy (15)
  Fantzy (15)
 • :fantzy (39):
  Fantzy (39)
  Fantzy (39)
 • :fantzy (68):
  Fantzy (68)
  Fantzy (68)
 • :fantzy (18):
  Fantzy (18)
  Fantzy (18)
 • :fantzy (52):
  Fantzy (52)
  Fantzy (52)
 • :fantzy (38):
  Fantzy (38)
  Fantzy (38)
 • :fantzy (67):
  Fantzy (67)
  Fantzy (67)
 • :fantzy (17):
  Fantzy (17)
  Fantzy (17)
 • :fantzy (50):
  Fantzy (50)
  Fantzy (50)