شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • Generic Smilies
  • :icon_pf2 (32):
    icon-1
    icon-1
  • :icon_pf2 (87):
    icon-2
    icon-2
  • icon_biggrin
    icon_3
    icon_3
  • :icon_pf2 (10):
    icon-4
    icon-4
  • :icon_pf2 (86):
    icon-5
    icon-5
  • icon_sad
    icon_6
    icon_6
  • icon_surprised.
    icon_7
    icon_7
  • :icon_pf2:
    Icon-8
    Icon-8
  • :icon_pf2 (11):
    icon-9
    icon-9
  • :icon_pf2 (12):
    icon-10
    icon-10
  • applause
    icon-11
    icon-11
  • :icon_pf2 (14):
    icon-12
    icon-12
  • :icon_pf2 (13):
    icon-13
    icon-13
  • :icon_pf2 (41):
    icon-14
    icon-14
  • :icon_pf2 (28):
    icon-15
    icon-15
  • :icon_pf2 (6):
    icon-16
    icon-16
  • :icon_pf(21):
    icon-17
    icon-17
  • :icon_pf2 (40):
    icon-18
    icon-18
  • :icon_pf(20):
    icon-19
    icon-19
  • :icon_pf2 (39):
    icon-20
    icon-20
  • :icon_pf(22):
    icon-21
    icon-21
  • :icon_pf2 (27):
    Icon Pf2 (27)
    Icon Pf2 (27)
  • :icon_pf2 (83):
    Icon Pf2 (83)
    Icon Pf2 (83)
  • :icon_pf2 (85):
    Icon Pf2 (85)
    Icon Pf2 (85)
  • :icon_pf(29):
    icon-23
    icon-23
  • :icon_pf2 (56):
    Icon Pf2 (56)
    Icon Pf2 (56)
  • :icon_pf2 (8):
    Icon Pf2 (8)
    Icon Pf2 (8)
  • :icon_pf2 (29):
    Icon Pf2 (29)
    Icon Pf2 (29)
  • :icon_pf2 (82):
    Icon Pf2 (82)
    Icon Pf2 (82)
  • :icon_pf2 (63):
    Icon Pf2 (63)
    Icon Pf2 (63)
  • :icon_pf2 (38):
    Icon Pf2 (38)
    Icon Pf2 (38)
  • :icon_pf(31):
    Icon Pf(31)
    Icon Pf(31)
  • :icon_pf2 (67):
    Icon Pf2 (67)
    Icon Pf2 (67)
  • :icon_pf2 (34):
    Icon Pf2 (34)
    Icon Pf2 (34)
  • :icon_pf2 (33):
    Icon Pf2 (33)
    Icon Pf2 (33)
  • :icon_pf(27):
    Icon Pf(27)
    Icon Pf(27)
  • :icon_pf2 (31):
    Icon Pf2 (31)
    Icon Pf2 (31)
  • :icon_pf2 (30):
    Icon Pf2 (30)
    Icon Pf2 (30)
  • :icon_pf2 (37):
    Icon Pf2 (37)
    Icon Pf2 (37)
  • :icon_pf(5):
    Icon Pf(5)
    Icon Pf(5)
  • :icon_pf2 (2):
    icon-12
    icon-12
  • :icon_pf2 (7):
    icon-11
    icon-11
  • :confused:
    Confused
    Confused
  • :icon_ddpf2:
    tavajoh
    tavajoh
  • :icon_ddpf2 ():
    nokte
    nokte
  • :icon_pf(33):
    Icon Pf(33)
    Icon Pf(33)
  • :icon_pf2 (5):
    Icon Pf2 (5)
    Icon Pf2 (5)
  • :icon_pf2 (ds37):
    yes
    yes
  • :icon_pf(56):
    Icon Pf(56)
    Icon Pf(56)
  • :icon_pf(32):
    Icon Pf(32)
    Icon Pf(32)
  • :icon_pf2 (4):
    Icon Pf2 (4)
    Icon Pf2 (4)
  • :icon_pf2 (68):
    Icon Pf2 (68)
    Icon Pf2 (68)
  • :icon_pf(54):
    Icon Pf(54)
    Icon Pf(54)
  • :icon_pf2 (26):
    Icon Pf2 (26)
    Icon Pf2 (26)
  • :icon_pf2 (3):
    Icon Pf2 (3)
    Icon Pf2 (3)
  • :icon_pf(53):
    Icon Pf(53)
    Icon Pf(53)
  • :icon_pf(30):
    Icon Pf(30)
    Icon Pf(30)
  • :icon_pf(8):
    Icon Pf(8)
    Icon Pf(8)
  • :icon_pf2 (65):
    Icon Pf2 (65)
    Icon Pf2 (65)
  • :icon_pf(51):
    Icon Pf(51)
    Icon Pf(51)
  • :icon_pf2 (35):
    Icon Pf2 (35)
    Icon Pf2 (35)
  • :icon_pf2 (1):
    Icon Pf2 (1)
    Icon Pf2 (1)
  • :icon_sdfpf2 (37):
    dizzy
    dizzy
  • :icon_pf(50):
    Icon Pf(50)
    Icon Pf(50)
  • :icon_pf(28):
    Icon Pf(28)
    Icon Pf(28)
  • :icon_pf(4):
    Icon Pf(4)
    Icon Pf(4)
  • :icon_pf:
    Icon Pf
    Icon Pf
  • :icon_pf2 (62):
    Icon Pf2 (62)
    Icon Pf2 (62)
  • :icon_pff2 (37):d
    gold
    gold
  • :icon_pf(3):
    Icon Pf(3)
    Icon Pf(3)
  • :icon_pf(61):
    Icon Pf(61)
    Icon Pf(61)
  • :icon_pf(26):
    Icon Pf(26)
    Icon Pf(26)
  • :icon_pf2 (84):
    Icon Pf2 (84)
    Icon Pf2 (84)
  • :icon_pf(2):
    Icon Pf(2)
    Icon Pf(2)
  • :icon_pf(60):
    Icon Pf(60)
    Icon Pf(60)
  • :icon_pf(47):
    Icon Pf(47)
    Icon Pf(47)
  • :icon_pf(25):
    Icon Pf(25)
    Icon Pf(25)
  • :icon_pf(1):
    Icon Pf(1)
    Icon Pf(1)
  • :icon_pf(59):
    Icon Pf(59)
    Icon Pf(59)
  • :icon_pf(35):
    Icon Pf(35)
    Icon Pf(35)
  • :icon_pf(24):
    Icon Pf(24)
    Icon Pf(24)
  • :icon_dpf2 (37):
    reading
    reading
  • :icon_pf(58):
    Icon Pf(58)
    Icon Pf(58)
  • :icon_pf(34):
    Icon Pf(34)
    Icon Pf(34)
  • :icon_pf(23):
    Icon Pf(23)
    Icon Pf(23)
  • :icon_pf2 (81):
    Icon Pf2 (81)
    Icon Pf2 (81)
  • :icon_pf2 (336):
    chat
    chat
  • :icon_pf(57):
    Icon Pf(57)
    Icon Pf(57)
  • شکلکهای فانتزی
  • :fantzy (70):
    Fantzy (70)
    Fantzy (70)
  • :fantzy (20):
    Fantzy (20)
    Fantzy (20)
  • :fantzy (53):
    Fantzy (53)
    Fantzy (53)
  • :fantzy (15):
    Fantzy (15)
    Fantzy (15)
  • :fantzy (39):
    Fantzy (39)
    Fantzy (39)
  • :fantzy (68):
    Fantzy (68)
    Fantzy (68)
  • :fantzy (18):
    Fantzy (18)
    Fantzy (18)
  • :fantzy (52):
    Fantzy (52)
    Fantzy (52)
  • :fantzy (38):
    Fantzy (38)
    Fantzy (38)
  • :fantzy (67):
    Fantzy (67)
    Fantzy (67)
  • :fantzy (17):
    Fantzy (17)
    Fantzy (17)
  • :fantzy (50):
    Fantzy (50)
    Fantzy (50)
  • :fantzy (10):
    Fantzy (10)
    Fantzy (10)
  • :fantzy (37):
    Fantzy (37)
    Fantzy (37)
  • :fantzy (64):
    Fantzy (64)
    Fantzy (64)
  • :fantzy (49):
    Fantzy (49)
    Fantzy (49)
  • :fantzy (7):
    Fantzy (7)
    Fantzy (7)
  • :fantzy (36):
    Fantzy (36)
    Fantzy (36)
  • :fantzy (63):
    Fantzy (63)
    Fantzy (63)
  • :fantzy (48):
    Fantzy (48)
    Fantzy (48)
  • :fantzy (32):
    Fantzy (32)
    Fantzy (32)
  • :fantzy (61):
    Fantzy (61)
    Fantzy (61)
  • :fantzy (47):
    Fantzy (47)
    Fantzy (47)
  • :fantzy (76):
    Fantzy (76)
    Fantzy (76)
  • :fantzy (11):
    Fantzy (11)
    Fantzy (11)
  • :fantzy (31):
    Fantzy (31)
    Fantzy (31)
  • :fantzy (60):
    Fantzy (60)
    Fantzy (60)
  • :fantzy (45):
    Fantzy (45)
    Fantzy (45)
  • :fantzy (9):
    Fantzy (9)
    Fantzy (9)
  • :fantzy (75):
    Fantzy (75)
    Fantzy (75)
  • :fantzy (13):
    Fantzy (13)
    Fantzy (13)
  • :fantzy (30):
    Fantzy (30)
    Fantzy (30)
  • :fantzy (59):
    Fantzy (59)
    Fantzy (59)
  • :fantzy (44):
    Fantzy (44)
    Fantzy (44)
  • :fantzy (74):
    Fantzy (74)
    Fantzy (74)
  • :fantzy (12):
    Fantzy (12)
    Fantzy (12)
  • :fantzy (29):
    Fantzy (29)
    Fantzy (29)
  • :fantzy (57):
    Fantzy (57)
    Fantzy (57)
  • :fantzy (43):
    Fantzy (43)
    Fantzy (43)
  • :fantzy (3):
    Fantzy (3)
    Fantzy (3)
  • :fantzy (73):
    Fantzy (73)
    Fantzy (73)
  • :fantzy (28):
    Fantzy (28)
    Fantzy (28)
  • :fantzy (56):
    Fantzy (56)
    Fantzy (56)
  • :fantzy (42):
    Fantzy (42)
    Fantzy (42)
  • :fantzy (71):
    Fantzy (71)
    Fantzy (71)
  • :fantzy (27):
    Fantzy (27)
    Fantzy (27)
  • :fantzy (55):
    Fantzy (55)
    Fantzy (55)
  • :fantzy (40):
    Fantzy (40)
    Fantzy (40)