در سخناني از امام علي عليه‏السلام در توصيف بهشت و جهنم چنين آمده است: «خداوند، فرمانبرداران و اهل طاعت را در جوار رحمت خويش جاي دهد و در بهشت جاويدان قرار دهد؛ خانه‏اي که مسکن گزيدگان آن هرگز کوچ نکنند وحالات زندگي آنان تغيير نپذيرد. در آنجا دچار ترس و وحشت نشوند و بيماري‏ها در ايشان نفوذ نخواهد کرد. خطراتي دامنگيرشان نمي‏شود و سفري در پيش ندارند تا از منزل به منزل ديگر کوچ کنند. اما گنهکاران را در بدترين منزلگاه درآورد و دست و پاي آنها را با غل و زنجير به گردنشان درآويزد؛ چنان که سرهايشان به پاها نزديک گردد. جامه‏هاي آتشين بر بدنشان پوشاند و در عذابي که حرارت آتش آن بسيار شديد و صداي شعله‏ها هراس‏انگيز است، قرار دهد؛ جايگاهي که هرگز از آن خارج نگردد و براي اسيران آن غرامتي نپذيرند».