در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که فرمود:"شیعتنا اصبر منا....لانا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون."

حضرت غایب(علیه السلام) عجب صبری دارد! با این که از تمام آنچه که ما میدانیم یا نمیدانیم اطلاع دارد و از همه ی امور و مشکلات و گرفتاری ما با خبر است خود حضرت هم منتظر روز موعود است و خودش می داند که چه وقت ظهور می کند. این که گفته می شود :"آن حضرت وقت ظهورش را نمیداند" درست نیست.