صدوق رحمة الله علیه روایت کرده در کتاب "عیون " به سه سند از حضرت رضا علیه السلام

که آن حضرت از پدرانش روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند که :

« افضل اعمال امت من انتظار رسیدن فرج است از جانب خدا» ۱.

و به روایت کتاب " احتجاج " از " ثمالی" از" کابلی" از "علی بن الحسین علیه السلام "

فرمود که: «غیبت ولیِّ دوازدهم خدا – که وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر

ائمه است بعد از رسول خدا – طول خواهد کشید. یا ابا خالد ، بدرستی که اهل زمان غیبت که

به امامت او قائل باشند و انتظار ظهور او را دارند افضل می باشند از اهل همۀ زمانها . زیرا

که خداوند عالم اینقدر از عقل و فهم و معرفت به ایشان عطا فرموده که زمان غیبت در نزد

ایشان به منزلۀ حضور و زمان مشاهده گردیده ، و گردانیده ایشان را در این زمان ماننده کسی

که در پیش روی رسول خدا صلی الله علیه و آله به شمشیر جهاد کرده . ایشانند مخاصان

حقیقی و شیعیان ما که تشیّع با صدق و صفا دارند ، ایشانند دعوت کنندگان خلایق به سوی

دین خدا در پنهانی و آشکارا ؛ و انتظار فرج ، فرجی است بزرگ »2.

و به روایت صدوق رحمة الله علیه به اسناد خود از" عمر بن ثابت " از آن حضرت فرمود :

« هر کسی که در ایام غیبت قائم علیه السلام در ولایت و دوستی ما ثابت قدم باشد هر آینه عطا

می کند خداوند به او اجر هزار نفر شهید که مانند شهدای بدر و احد باشند » 3.

--------------------------------------------------------------------------------

۱.عیون اخبار الرضا،ج ۲، ص ۳۵، باب ۳۱، ح ۷۸.

۲.احتجاج، ج ۲، ص ۱۵۴، ح ۱۸۸.

۳.کمال الدین، ج ۱، ص ۳۲۳، ح ۷.


برگرفته از وب سایت عقائد شیعه