در کتاب شریف "الزم الناصب" که درباره حضرت صاحب الزمان علیه السلام و ابعاد وجودی آن حضرت نگاشته شده ۱۸۶ اسم و لقب و کنیه برای آن حضرت ذکر شده است.هر یک از این اسماء نشان دهنده ی شانی از شوونات حضرت حجت علیه السلام است و آشنایی با آنها امکان درک و کسب معرفت بیشتری را فراهم می آورد.به همین منظور در این پست برخی از این اسماء و القاب و کنیه ها را با شرحی کوتاه تقدیم میکنم.

بقیه الله: باقیمانده خدا در زمین

خلیفه الله:جانشین خدا در میان خلایق

وجه الله:مظهر جمال و جلال خداــسمت و سوی الهی که اولیای حق رو به او دارند .

باب الله : دروازه ی همه معارف الهی در ی که خداجویان برای ورود به ساحت قدس الهی قصدش می کنند.

داعی الله:دعوت کننده الهی فراخواننده مردم به سوی خدا منادی رباستین هدایت الی الله
القائم المنتظر:قیام کننده مورد انتظار ــ انقلاب بی نظیری که همه صالحان چشم انتظار قیام جهانی اویند.

العدل المشتهر:عدالت مشهور تحقق بخش عدالت موعود

مهدی الامم:هدایتگر همه امتها ــ راه یافته راهنمای همه طوایف بشر

وعدالله الذی ضمنه:وعده ضمانت شده خداــ پیمان تخلف ناپذیر الهی