سازنده جف بلاچ
او این اتومبیل را به گونه ای ساخته که هر بیننده ای تصور میکند اتومبیل در حالت بر عکس روی سقف سر میخورد.