اگر از حالا به فكر بوتة گوجه فرنگي تان باشيد، به اين معناست كه
آدم عجولي هستيد؟ نه، اگر از آن دسته پرورش دهندگان نيستيد كه
خواهان اول شدن و ارائه خوش طع مترين گوجه فرنگي مي باشند.
متأسفانه، گوجه فرنگي هاي پرورشي خوشمزه و آبدار ديگر به چشم
نمي خورند. اگر باور نداريد، در زمستان به جمع آوري نمونه هايي
از سبزي فروشيهاي اطراف خود بپردازيد. زود دست بكار شدن و
بهره گيري از راهكارهاي ارائه شده، و آزمايش گاه و بيگاه مراحل
رشد گوجه فرنگي ها، برداشتي خوب را برايتان تضمين خواهد
نمود.
١ بذرهاي گوجه را زياد نزديك به هم نكاريد
اگر كار پرورش گوج هفرنگي را با كاشت بذر شروع مي كنيد،
گلخانة كاشت بذر آنها بايستي با محل پرورش بوته ها، يكي نباشند.
ايجاد شرايط مناسب رشد، بزودي عرصه را بر گياهان فوق تنگ
خواهد نمود كه به اين خاطر، به محض درآمدن اولين برگچه هاي
حقيقي، هر يك از اين گياهان را بايستي به گلداني چهار اينچي
(ده سانتيمتري) منتقل نمود كه معمولاً دو هفته پس از كاشت
مي باشد.
٢ محيطي پرنور براي گياهانتان تأمين كنيد.
به دليل نيازمندي بوته هاي كاشته شده گوجه فرنگي به نور زياد،
يا آنها را تحت تابش مستقيم آفتاب گذاشته، و يا روزي ١٤ الي
١٨ ساعت زير نور لامپهاي مخصوص پرورش گياه قرار دهيد.
گياهان جوان را با فاصله تنها چند اينچي ( ١٠ الي ٢٠ سانتيمتري
لامپهاي فلورسنت (مهتابي) پرورش گياه بگذاريد. بوته هاي جوان
گوجه فرنگي را در آفتابگيرترين محل زمين زراعي خود بكاريد.
٣ پنكه يا بادبزني بر روي بوته هاي گوجه فرنگي قرار دهيد.
به نظر مي رسد كه بوته هاي گوجه فرنگي براي هرچه قويتر
شدن ساقه هايشان، نيازمند تكان و حركات نوساني در برابر نسيم
و بادهاي ملايم مي باشند. با روزي دو بار و هر بار پنج تا ده
دقيقه استفاده از يك پنكه براي ايجاد نسيم فوق، اين نياز را مرتفع
سازيد.
٤ پيشاپيش خاك باغچة خود را گرم كنيد.
بوتة گوجه فرنگي عاشق گرماست. يكي دو هفته پيش از اينكه
بخواهيد چنين گياهي را به زمين زراعي خود منتقل كنيد، زمين آن
ناحيه را با استفاده از پلاستيكهاي قرمز و يا مشكي پوشش دهيد.
اين گرمايش خاك باعث زودتر رسيدن گوجه ها خواهد شد.
٥ آنها را در عمق بيشتري بكاريد.
گياه گوجه فرنگي را در عمق بيشتري نسبت به وضعيت كاشتنش
در گلدان بايستي در زمين زراعي مستقر ساخت، بگونهاي كه
محل رستنگاه برگهاي پاييني ساقه، كمي بالاتر از سطح خاك
قرار بگيرند. ريشة گياه گوج هفرنگي همانطور كه ساقه هايش رشد
و توسعه مي يابند، توسعه يافته و به اطراف و اكناف خود ريشه
مي دوانند. شما هم مي توانيد چاله اي عميقتر بكنيد و يا خيلي ساده،
شياريك معمق حفر نموده و ريشة گياه را به پهلو بخوابانيد. ساقة
اين گياه مستقيماً رو به بالا و به سمت خورشيد رشد خواهد يافت.
مراقب باشيد ساقة اين گياه را نمي بايستي به تيرك يا چوبي بسته
يا حتي تكيه دهيد.
٦ كوددهي را به بعد موكول كنيد.
كوددهي را بايستي پس از اينكه زمين زراعي گرماي خود را از
دست داد، انجام نمود. كوددهي باعث نگهداري آب و محافظت
خاك شده و از سوختگي خاك در اثر رشد گياه جلوگيري به عمل
مي آورد، اما اگر كوددهي زودهنگام صورت پذيرد، مي تواند همانند
حائلي عمل كرده و باعث خنكي خاك بشود. سعي كنيد براي
گياهان گرمادوستي مثل گوج هفرنگي و فلفل، از روش كوددهي
پلاستيكي استفاده نماييد (به راهكار شمارة ٤ مراجعه گردد).
٧ برگهاي تحتاني را قطع كنيد.
هنگام يكه بوته هاي گوجه فرنگي به ٣ فوت (حدوداً يك متر) قد
كشيد، برگهاي تحتاني ساقة آن را به اندازة يك فوت ( ٣٠ سانتيمتر)
از سطح خاك، قطع و جدا نماييد. معمولاً اين برگها، اولين برگهايي
هستند كه دچار آفت زدگي قارچي مي شوند. حداقل حسن اين كار
اين است كه چون آنها جلوي مقداري از نور خورشيدي را كه به
خاك بايستي برسد، سد نموده و اين زمينة مساعدي براي رشد
عوامل بيمار يزا به وجود خواهد آورد و نيز مقداري از مواد مغذي
خاك را ناخواسته به مصرف مي رسانند، جلوگيري خواهد نمود.
به نظر مي رسد پاشيدن هفتگي عصارة چاي هم مي تواند در مقابل
ابتلا به بيماريهاي قارچي، موثر باشد.
٨ هرس كردن و وجين نمودن
مصرف كنندگان رو به تزايدي را كه در اطراف شاخه هاي اصلي
پيدايشان مي شود، وجين نماييد. آنها نه تنها ميوه و بازدهي اي ندارند،
كه مواد انرژي زاي گياه گوجه فرنگي را نيز به مصرف مي رسانند.
اما با يك هرس ساده و ابتدايي هم مي توانيد شرايط را براي گياه
خود حفظ نماييد. با بجا گذاشتن تنها برگهاي كوچكتر به هنگام
هرس، به آفتاب اجازة پرآبتر كردن و جاافتادگي ميوه ها را داده، اما
در عين حال اين را هم در نظر داشته باشيد كه فتوسنتز و قندسازي
متوسط همين برگها صورت م يگيرد كه نهايتاً به گوجه هايتان طعم
مي دهند.
٩ آبياري منظم
هنگامي كه بوته ها در حال رشد هستند، آنها را منظم سيراب
نماييد. آبياري غيرمنظم (مثلاً يك هفته عدم آبياري، و سپس سعي
در جبران قصور صورت گرفته)، باعث خاتمه دادن به نوزايي گياه،
و پوسيدگي و شكنندگي آن خواهد شد. هنگامي كه ميو ه ها شروع
به رشد و رسيده شدن مي كنند، كم كردن آبياري آنها باعث تحريك
گياه به ذخيره سازي مواد قندي خواهد شد. در آبياري گياهان خود
در اين هنگام، آنقدر هم نبايستي مضايقه نمود كه گياهان پلاسيده و
تحت فشار قرار گرفته، يا اينكه جوانه هايشان و حتي شايد ميوه هاي
خود را انداخته و از دست بدهند
شرايط ميو ه زايي همگام و جمعي را مهيا نماييد.
تعيين و دسته بندي نوع گوجه فرنگي هاي كاشته شده، باعث
هماهنگي در رشد، رسيدن و زمان برداشت محصول خواهد شد.
تحصيل مقادير زياد اينچنيني حتي ساخت سس را نيز به لحاظ
اقتصادي نتيجه پذير خواهد ساخت. شما مي توانيد در اوايل تابستان
با هرس نوك ساقه هاي اصلي بوته هاي گوجه فرنگي اي كه نوع
و نژادشان برايتان نامشخص است، آنها را به باردهي زودهنگام
واداريد.