ابزارهاي مربوط به طراحان فضاي سبز
قبل از توضیح طرحهاي گرافيكي در طراحي فضاي سبز بايد پيشنهادهاي (اهداف) ترسيمات طراحان را مورد بحث و بررسي قرار داد. يك طراح فضاي سبز با ايدههاي طراحي و نقشههاي ترسيمي سروکار دارد و اكثريت اين طرحها عموماً در طرحهاي ترسيم شده به كار گرفته ميشوند. طرح ترسیمی(a plan drawing) یک نقشه دوبعدی از طرح می باشد که شبیه دید یک پرنده از بالا به پائین و منظره است. يك طرح ترسيمي در همه حالات به عنوان ابزاري براي برقراري ارتباط بين ايدههاي طراح ميباشد.
يك كپي از طرح ترسيمي را بايد در اختيار مشتري و پيمانكار نصب تاسيسات قرار داد. مشتري كسي است كه هزينههاي طرح را پرداخت ميكند و پيمانكار فضاي سبز نيز سازماني است كه ايدههاي مطرح شده توسط طراحان فضاي سبز را اجرا ميكند. پيمانكار فضاي سبز ميتواند مربوط و وابسته به طراح فضاي سبز باشد و يا بصورت مستقل از آن فعاليت نمايد. بنابراين طرح ترسيمي بايد واضح و مختصر و نيز در عين حال دقيق باشد. طرح به صورت ترسيم مقطعي يا تصاوير كامپيوتري نيز ممكن است همراه با ترسيم طرح به كار گرفته شوند. اين موارد اشكالي در طرح هستند كه براي ارتباط دادن عوامل مهم موجود يك طرح فضاي سبز به كار گرفته ميشوند. مشتريان نيز اغلب طرحهاي بصري و مقاطع عمودي را بهتر از يك طرح ترسيم شده درك ميكنند.

ارائه طرحها Presentation Graphics
علاوه بر وضوح و دقت، ترسيم يك طرح به عنوان يك پروژه جهت فروش به مشتري بايد كامل باشد. پيمانكار فضاي سبز از سوي ديگر فقط دوست دارد كه يك طرح كاملاً مشخص را اجرا كند.
يك طرح ترسيم کامل براي خواندن و بررسي حرفهاي بسيار سادهتر است. در يك طرح پيشرفته و قوي تمام اجزا و قسمتهاي موجود در طرح را يك بيننده ميتواند با توجه به علائم و الگوهاي موجود در آن به سرعت و به خوبي بفهمد و درك كند. يك نفر كه فاقد سابقه ذهني در اين موارد باشد با بررسي يك طرح كامل، دقيق و حرفهاي و نگاه كردن به آن ميتواند تيپ گياهان و الگوي مواد به كار رفته در طرح پيشنهادي را به راحتي تشخيص دهد (شكل 1-1).
توصيف و تشريح طرح ترسيمي به صورت شفاهي سنگين و زمانبر ميباشد و فهماندن آن انرژي بر است و از سوي ديگر پتانسيل انتقال تمام طرح و ارائه آن كمي با مخاطره و مشكل همراه است. مشابه اين حالت در آگهيهاي تبليغاتي ديده ميشود. بيلبوردهاي يا روزنامه چگونه ارتباط برقرار ميكنند؟ طرحهايي كه در يك پیغام هستند بيش از آنكه توضيحات اضافه داشته باشند، به صورتي هستند كه بسرعت و به طور موثر مفهوم آن را ميفهميم. طرح ترسيمي ايكه به طور برجسته و مشخص كامل و موزون باشد نيز به همين صورت و مشابه طرحهاي موجود در يك پیغام ميتواند به سرعت و به شكل موثر قابل فهم باشد.

آيا هر طرحي را ميتوان بعنوان يك طرح قابل ارائه مطرح نمود؟
درجه و ميزان توسعه و افزايش ميزان جزئيات گرافيكي مبتني و بر اساس نياز طراح ميباشد. مسلماً طرحهاي قابل ارائه براي كامل شدن نياز به صرف زمان بيشتري داشته و ممكن است در مورد هر طرحي اين ارائه و تهيه جزئيات كاملي عملي نباشد. به عنوان مثال يك طراح مستقل خردهپا ممكن است يك سري ايدههاي خود را در طرحها به صورت يكسري دوایر و خطوط بر روي كاغذ ترسيم رسم كند كه جهت ارائه به يك مشتري ثابت يا به عنوان يك طرح كوچك مطلوب باشد اما در صورتيكه يك طراح بخواهد طرحي را جهت ارائه به يكسري از افراد كه جهت بررسي و قرارداد بستن به او مراجعه كردهاند طراحي كند نياز به دقت و ظرافتهاي بيشتري باشد كه اين حالت اخير در طرحهاي ارائه شده در يك مزايده يا طرحهايي كه براي يكسري موسسات بزرگ و چندين نفري كاملاً مشخص است بدين صورت كه در اين طرحها هم از لحاظ گرافيكي و هم از لحاظ به كارگيري رنگها نياز به دقت، ظرافت و حرف زمان زيادي دارد.
بايد توجه داشت كه طراحي يك طرح مسلماً و قطعاً به تجربه طراح بستگي دارد و فوايد فراگيري اصول موثر در طرحهاي قابل ارائه اين است كه سبب ميشود طراح، تخصص مربوط به اينگونه نکات را ياد گرفته و در نتيجه بتواند كارهاي قابل ارائه و مطلوبتري را ايجاد نمايد. علاوه بر اين موضوع يادگيري اينگونه موارد كه در طي زمان و بر اثر تجربه بيشتر ميگردد سبب بهبود چشمگير خلاقيت و تاثير قابل ملاحظهاي در دقت و زيبايي طرحها ميشود.
در اين كتاب هدف اين است كه با ارائه و آموزش اصول و جزئيات طراحي نقشهها بتوان طرحها و نقشههاي قابل ارائهاي ترسيم نمود و بنابراين بتوان چگونگي خلق يك قالب قابل ارائه و ترسيمهاي هنرمندان را آموزش داد.

طرحها فقط به عنوان ابزاري كمكي جهت ارائه ميباشند.
بايد به خاطر داشت كه هر چند به كارگيري نقاشي و ترسيم از لحاظ بصري خيلي جالب توجه هستند اما هدف نهايي فقط ايجاد يك تصوير زيبا نميباشد. براي يك طراح فضاي سبز هدف از ترسيم اين است كه طرحي را ايجاد كند كه قابل بحث و بررسي باشد، و يك اصل مهم در اينگونه طرحها چگونگي انتخاب گياهان و دلايل موجه براي گياهان انتخاب شده است. علاوه بر اين مورد يك طراح فضاي سبز بر اين نكته نيز تاكيد دارد كه علاوه بر قابل بحث و بررسي بودن، طرح ارائه شدهاش از لحاظ بصري نيز جذاب و چشم نواز باشد. هر هنرمندي ميتواند يك تصوير زيبا را در مورد طرح فضاي سبز ترسيم كند اما در صورتيكه كمي پيش ذهنيت يا سابقه ذهني در مورد باغباني وجود داشته باشد مشخص ميشود كه بسياري از اينگونه طرحها از لحاظ كارايي ناقص هستند و مثلاً گياهان سايهپسند در هواي كاملاً آفتابي در طرح ترسيم شدهاند.
بنابراين نقاشيها و ترسيمهاي قابل ارائه هم ميتواند به فروش رفتن طرح كمك كند و هم ميتواند سبب شهرت و اعتبار طراحان فضاي سبز باشد. مردم اغلب با يك نقاشي زيبا و جالب تحريك ميشوند و غالباً يك طرح خوب همراه با يك ترسيم و نقاشي خوب ميباشد. اين گونه نقاشيها و ترسيمهاي قابل ارائه هنگاميكه در كاتالوگ طراحان (portfolic) باشد باعث ايجاد يك چشمانداز زيبا و ظاهر حرفهاي ميشود. علاوه بر اين اينگونه ترسيمات جهت برقراري ارتباط بين جزئيات و قسمتهاي مختلف طرح موثرتر و مفيدتر ميباشد.