پیشنهاد USD/JPY برای 6 Sep
نقطه ورود : 99.57
حد سود: 100.02
حد ضرر: 99.27
نوع : Buy

این سیگنال از ساعت 13:00 الی 19:30 اعتبار دارد