پیشنهاد EUR/USD برای 6 Sep
نقطه ورود : 1.3120
حد سود: 1.3150
حد ضرر: 1.3082
نوع : Buy

اعتبار این سیگنال تا ساعت 19:30 اعتبار دارد.