خودت حتی نمیدونی منو وابسته تر کردی //

چقدر زود منصرف میشم ازت میخوام که برگردی

بدون تو نمیتونم همه عشقم به تو راست بود //

فقط اینو بدون این اشتباه از روی احساس بودمن این روزاتو دوست دارم همین روزا که میخندی //

نگاهت میکنم وقتی چشاتو ناز میبندی

تو آغوش تو میخوابم همه حسم شده عادت //

یه دنیاهم نمیتونن برگرد از این حالتآهسته پا به پای تو قدمکه میزنم //

عطری که میمونه ازت به روی پیرهنم

موهاتو رو به آینه شونه که میکنی //

وقتی منو با گریه هات بهونه میکنی (2)من این روزاتو دوست دارم همین روزا که میخندی //

نگاهت میکنم وقتی چشاتو ناز میبندی

تو آغوش تو میخوابم همه حسم شده عادت //

یه دنیاهم نمیتونن برگرد از این حالت