الگوهای رفتاری امام علی (ع) جلد اول

این کتاب از مرحوم محمد دشتی است و به رابطه امام علی(ع) و اخلاق اسلامی می پردازد.