الگوهای رفتاری امام علی (ع) جلد سوم

این کتاب از مرحوم محمد دشتی است و به رابطه امام علی(ع) و اقتصاد اسلامی میپردازد .