روی عنوان کتاب کلیک کنید : -----) الگوهای رفتاری امام علی(ع) جلد چهارم


این کتاب از مرحوم محمد دشتی است که به تشریح امور نظامی و دفاعی حضرت علی (ع) می پردازد.