لیست دروس مربوط به دوره " كارداني پيوسته كارهاي عمومي ساختمان "
کد درس نام درس اختیاری نوع
نیمسال 1
1 10134011 قوانین وروابط کار خیر اصلي
2 10134012 تعمیر ونگهداری خیر اصلي
3 10134013 ایمنی وبهداشت خیر اصلي
4 10134025 رسم فنی خیر پايه
5 10134026 کارگاه جوشکاری و ورقکاری خیر اصلي
6 10134027 ریاضی پیش بله نامشخص
7 10134028 زبان پیش بله نامشخص
8 22221002 معارف اسلامی خیر عمومي
9 10134006 زمین شناسی ومصالح ساختمانی خیر اصلي
10 10134039 فیزیک پیش بله نامشخص
11 10134029 فیزیک پیش بله نامشخص
نیمسال 2
12 10134024 فیزیک مکانیک خیر پايه
13 10134023 فیزیک حرارت وآزمایشگاه خیر پايه
14 22221004 زبان خارجی خیر عمومي
15 22221006 تربیت بدنی 1 خیر عمومي
16 10134022 ریاضیات عمومی ومقدمات آمار خیر پايه
17 1013126 نقشه کشی ساختمان خیر اصلي
18 1013127 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه خیر اصلي
نیمسال 3
19 10134007 محاسبات فنی 1 خیر اصلي
20 22221003 زبان فارسی خیر عمومي
21 1013113 اجزا ساختمان و کارگاه خیر تخصصي
22 1013114 نقشه اجرائی خیر تخصصي
23 1013110 کارهای چوبی و کارگاه خیر اصلي
24 10134014 نقشه برداری وعملیات خیر اصلي
25 1013888 کاراموزی(1) خیر تخصصي
26 10134010 زبان فنی خیر اصلي
نیمسال 4
27 10134015 مکانیک خاک وآزمایشگاه خیر اصلي
28 22221005 جمعیت و تنظیم خانواده خیر عمومي
29 1013112 کارگاه تاسیسات برقی و مکانیکی خیر اصلي
30 10134008 محاسبات فنی 2 خیر اصلي
31 10134009 اجزاء ماشین موتورها وکارگاه خیر اصلي
32 1013117 اجرای ساختمانها با مصالح سنتی و پروژه خیر تخصصي
33 22221001 اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومي
نیمسال 5
34 1013115 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی خیر اصلي
35 1013116 تجهیز و اداره کارگاه خیر تخصصي
36 1013118 اجرای ساختمانهای فلزی خیر تخصصي
37 1013120 متره و برآورد و پروژه خیر تخصصي
38 1013121 اجرای ساختمانهای بتنی خیر تخصصي
39 1013188 کاراموزی 2 خیر تخصصي
40 1013119 محوطه سازی خیر تخصصي