لیست دروس مربوط به دوره " كارشناسي پيوسته عمران "
کد درس نام درس اختیاری نوع
نیمسال 1
1 1211001 ریاضی عمومی(1) خیر پايه
2 22221003 زبان فارسی خیر عمومي
3 1211009 رسم فنی ونقشه کشی ساختمان خیر اصلي
4 1211007 فیزیک1(حرارت ومکانیک) خیر پايه
5 22221004 زبان خارجی خیر عمومي
6 22221006 تربیت بدنی 1 خیر عمومي
7 1211004 برنامه نویسی کامپیوتر خیر پايه
نیمسال 2
8 1211014 طراحی معماری و شهرسازی خیر اصلي
9 22221002 معارف اسلامی خیر عمومي
10 22221005 جمعیت و تنظیم خانواده خیر عمومي
11 1211026 زمین شناسی مهندسی خیر اصلي
12 1211010 نقشه برداری 1 و عملیات خیر اصلي
13 1211003 معادلات دیفرانسیل خیر پايه
14 1211015 استاتیک خیر اصلي
15 1211002 ریاضی(2) خیر پايه
نیمسال 3
16 22221001 اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومي
17 1211038 مهندسی محیط زیست خیر اصلي
18 1211005 محاسبات عددی خیر پايه
19 1211017 مقاومت مصالح 1 خیر اصلي
20 1211016 دینامیک خیر اصلي
21 1211008 ازمایشگاه فیزیک1(حرارت ومکانیک) خیر پايه
22 1211006 امارواحتمالات مهندسی خیر پايه
23 1211011 مصالح ساختمانی و ازمایشگاه خیر اصلي
نیمسال 4
24 1211018 تحلیل سازه ها 1 خیر اصلي
25 1211030 مکانیک سیالات خیر اصلي
26 1211027 مکانیک خاک خیر اصلي
27 1211012 تکنولوژی بتن خیر اصلي
28 1211013 ازمایشگاه تکنولوژی بتن خیر اصلي
29 33331003 انقلاب اسلامی خیر عمومي
30 33331004 معارف اسلامی 2 خیر عمومي
نیمسال 5
31 1211046 هیدرولوژی مهندسی بله نامشخص
32 1211033 راهسازی خیر اصلي
33 33331005 تربیت بدنی 2 خیر عمومي
34 1211019 تحلیل سازه ها 2 خیر اصلي
35 1211020 سازه های بتن ارمه 1 خیر اصلي
36 1211023 سازه های فولادی 1 خیر اصلي
37 1211031 هیدرولیک و آزمایشگاه خیر اصلي
38 1211028 آزمایشگاه مکانیک خاک خیر اصلي
نیمسال 6
39 1211029 مهندسی پی خیر اصلي
40 1211049 مکانیک خاک 2 بله نامشخص
41 1211050 اصول مهندسی ترافیک بله نامشخص
42 1211024 سازه های فولادی 2 خیر اصلي
43 1211021 سازه های بتن ارمه 2 خیر اصلي
44 1211045 اب های زیر زمینی بله نامشخص
45 1211043 اصول مهندسی زلزله و باد بله نامشخص
46 1211035 روسازی راه خیر اصلي
نیمسال 7
47 1211048 اصول مهندسی اب و فاضلاب بله نامشخص
48 33331002 متون اسلام خیر عمومي
49 1211032 روش های اجرای ساختمان خیر اصلي
50 1211051 مهندسی ترابری بله نامشخص
51 1211040 زبان تخصصی بله نامشخص
52 1211034 پروژه راهسازی خیر اصلي
53 1211042 نرم افزار های مهندسی عمران بله نامشخص
54 1211047 اصول مهندسی سد بله نامشخص
نیمسال 8
55 33331001 تاریخ اسلام خیر عمومي
56 1211036 متره و براورد پروژه خیر اصلي
57 1211022 پروژه سازه های بتن ارمه خیر اصلي
58 1211025 پروژه سازه های فولادی خیر اصلي
59 1211037 کارآموزی خیر اصلي
60 1211039 اصول مدیریت ساخت بله نامشخص
61 1211052 اصول مهندسی فرودگاه بله نامشخص
62 1211041 پروژه تخصصی بله نامشخص
63 1211044 اصول مهندسی پل بله نامشخص