لیست دروس مربوط به دوره " کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران "
کد درس نام درس اختیاری نوع
نیمسال 1
1 33331007 تاریخ معماری و ساختمان خیر عمومي
2 1121016 مقررات ملی ساختمان خیر تخصصي
3 1121023 اصول مدیریت ساخت خیر تخصصي
4 1121014 مقاومت مصالح ۱ خیر تخصصي
5 1121013 طراحی معماری و شهرسازی خیر تخصصي
6 1121012 ایستائی بله نامشخص
7 1121007 ریاضی عمومی ۱ بله نامشخص
8 1121005 مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن بله نامشخص
نیمسال 2
9 33331005 تربیت بدنی 2 خیر عمومي
10 33331003 انقلاب اسلامی خیر عمومي
11 1121041 قراردادها و مبانی حقوقی بله نامشخص
12 1121026 اجزائ ساختمان خیر تخصصي
13 1121024 کاراموزی ۱ خیر تخصصي
14 33331004 معارف اسلامی 2 خیر عمومي
15 1121001 ریاضی عمومی (۲) خیر پايه
16 1121002 محاسبات عددی خیر پايه
17 1121020 مکانیک سیالات و هیدرولیک خیر تخصصي
18 1121015 مکانیک ساختمان خیر تخصصي
19 1121019 مکانیک خاک و مهندسی پی خیر تخصصي
نیمسال 3
20 1121017 ساختمانهای بتن ارمه خیر تخصصي
21 1121018 ساختمانهای فولادی خیر تخصصي
22 1121035 فناوری نوین ساختمان بله نامشخص
23 1121031 ایمنی کارگاه خیر تخصصي
24 1121030 روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان خیر تخصصي
25 1121029 روشهای مرمت ابنیه خیر تخصصي
26 1121021 راهسازی و روسازی خیر تخصصي
27 1121028 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان خیر تخصصي
نیمسال 4
28 33331006 اخلاق مهندسی خیر عمومي
29 1121025 کاراموزی ۲ خیر تخصصي
30 1121055 ابهای زیر زمینی بله نامشخص
31 1121046 راه اهن بله نامشخص
32 1121044 پل سازی بله نامشخص
33 1121028 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان خیر تخصصي
34 1121040 اشنایی با زلزله و اثر ان بر سازه ها بله نامشخص
35 1121033 قالب و قالب بندی بله نامشخص
36 1121022 اجرای سازه های بتنی خیر تخصصي