کد قالب وبلاگ 2 ستونه شخصی/هنری/کلاسیک با پس زمینه قرمز
دریافت کد بلوگفا

کد:
<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="senatorha">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="designerUrl" content="http://www.senatorha.com/">
<meta http-equiv="expires" content="never">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, senatorha">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link href="http://senatorha.com/code/them/12/12.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
         for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
         {
            if (BlogComments[i]==lngPostid)
            intCount=BlogComments[i+1] ;
         }
      } catch( e) {
      }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
  if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ;
 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
 document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>
</head>
 
<body>
 
<div align=center><div style="width:1003">
<div class=main>
<div class=top>
<div class=top-sp><div class=titr><-BlogTitle-></div>
<div class=des><-BlogDescription-></div></div>
 
<div class=top-left><div class=blog-skin>
<div>
<a href="/">صفحه اول</a><img src="http://senatorha.com/code/them/12/d.jpg" width="4" height="43" align="absmiddle">
<a href="/posts">آرشيو مطالب</a><img src="http://senatorha.com/code/them/12/d.jpg" width="4" height="43" align="absmiddle">
<a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a><img src="http://senatorha.com/code/them/12/d.jpg" width="4" height="43" align="absmiddle">
<a href="http://senatorha.com/forum" target="_blank">قالب وبلاگ</a></div></div>
 
<div class=blogskin2>
<a href="<-BlogProfileLink->"><img src="http://senatorha.com/code/them/12/x.gif" width="45" height="30"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="/posts"><img src="http://senatorha.com/code/them/12/x.gif" width="45" height="30"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="mailto:<-BlogEmail->"><img src="http://senatorha.com/code/them/12/x.gif" width="45" height="30"></a>&nbsp;&nbsp;
<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://senatorha.com/code/them/12/x.gif" width="45" height="30"></a>&nbsp;&nbsp;
</div>
 
<div class=senatorha2>
<form method="Get" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" class=txt>&nbsp;&nbsp;<input type="submit" value=" " class=but>
</form>
</div></div></div>
 
<div class=post>
 
<BLOGFA>
<div class=tpost><div class=tpost2><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class=date>نوشته شده در تاريخ <-PostDate-> توسط&nbsp;<-PostAuthor-> | <BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
<div class=xpost><div class=xxpost><-PostContent->
                                <BlogExtendedPost><br><br><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب...</a></b></BlogExtendedPost>
</div></div>
<div class=bpost></div>
</BLOGFA>
<div style="text-align:center;height:30;width:580;float:left"><a href="http://www.senatorha.com/" target="_blank"><b>
<font color="#ffbf50" size="1">.:</font></b><font color="#e1e1e1" style="font-size:8pt;"> Weblog Themes By
<b>senatorha </font><font color="#ffbf50" size="1">:.</font></b></a></div>
</div>
<div class=menu><div class=blogskin>
<BlogProfile>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>درباره وبلاگ</div></div>
<div class=xmenu>
<div class=xxxmenu>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<-BlogAbout-></div>
</div><div class=bmenu></div></BlogProfile>
 
<BlogCategoriesBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>موضوعات</div></div><div class=xmenu>
<BlogCategories>
<div class=xxmenu><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogCategoriesBlock>
 
<div class=tmenu><div class=tmenu2>آخرين مطالب</div></div><div class=xmenu>
        <BlogPreviousItems items="10">
<div class=xxmenu><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div><div class=bmenu></div>
 
<BlogAuthorsBlock>
<div class=tmenu><div class=tmenu2>نويسندگان</div></div>
<div class=xmenu>
<BlogAuthors><div class=xxmenu><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
</div>
<div class=bmenu></div></BlogAuthorsBlock>
 
<div class=tmenu><div class=tmenu2>آرشيو مطالب</div></div><div class=xmenu>
<BlogArchive>
<div class=xxmenu><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive></div><div class=bmenu></div>
 
<BlogLinksBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پيوند ها</div></div><div class=xmenu>
<BlogLinks>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogLinksBlock>
 
<BlogLinkDumpBlock><div class=tmenu><div class=tmenu2>پيوندهاي روزانه</div></div><div class=xmenu>
        <BlogLinkDump>
<div class=xxmenu><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
        </BlogLinkDump>
</div><div class=bmenu></div>
</BlogLinkDumpBlock>
 
<div id="c" style="text-align:center;width:260;float:right">
<-BlogCustomHtml-><br><br><a target="_blank" style="text-decoration:none;font-size:9pt" href="http://senatorha.com/forum">ابزار رایگان وبلاگ</a>
</div>
 
</div></div>
<div class=ft><br>تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.</div>
</div></div></div>
<div style="display:none"><h2><a title="اسلاید شو" href="http://senatorha.com/forum">اسلایدر</a></h2>
 
 
</div>
 
</body>
</html>

برای استفاده از کد و تعویض قالب وبلاگ وارد مدیریت وبلاگ خود شوید قسمت تنظیمات و دیگر امکانات وبلاگ ء ویرایش قالب وبلاگ ء کد بالا رو جایگزین کد فعلیش کنید