مهم نیست چقدر بالا رفته ای..
مهم اینه که اون بالا لاشخوری یا شاهین!!