بی حضور تو


در انتظار توام
در چنان هوایی بیا
که گریز از تو ممکن نباشد
..

تو
تمام
تنهایی‌هایم را
از من گرفته‌ای

خیابان‌ها
بی حضور تو
راه‌های آشکار
جهنم‌اند
شمس لنگرودی