هيچ كلمه اي قادر به بيان احساس در لحظه ديدن اين فواره نيست. اين فواره هاي آبي هوشمند همچون صفحه تلويزيون به قطع و وصل آب تصاوير بي نظيري خلق مي كنند.

از پخش تصاوير گرفته تا نوشتن جملات اين فواره قادر به انجامشان است.

اين فواره هوشمند در ايستگاه قطار اوساكا در كشور ژاپن نصب شده است.