نام فارسی: پریوش

نام علمی: Catharanthus Roseus


خانواده: Apocynaceae

توضیحات: گیاه علفی گلدار که به صورت یکساله مورد استفاده قرار می گیرد ، گل های آن در در فصل بهار و تابستان ظاهر می شوند ، حداقل دمای صفر درجه سانتیگراد را تحمل می کند، به عنوان گل فصلی و در صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی به عنوان گیاه گلدار چند ساله مورد استفاده قرار می گیرد.