در یکی از باغ وحش‌های آمریکا سه حیوان وحشی با یکدیگر زندگی می‌کنند.
خرس، شیر و ببر با وجود اهلی نبودن کنار یکدیگر با آرامش در حال زندگی کردن هستند.