ظاهرا عکس مربوط به دستگیری راهزنان گردنه شیبلی تبریز در زمان قاجار است.