شعری بسیار زیبا در توصیف مقام معلم
غزل و زلالی بسیار زیبا در وصف مقام معلم
.
.


مقام معلّم
( غزل )

.
.
.
.
.هدایت است و محبّـت ، تـلاش و کــــار ِ معلّــم
خـــدا شود همه ساعت ، أنیس و یـــــار معلّمز قفل ِ جهل هراسی ، ز دربِ بسته غمی نیست
کلیــدِ علـــم چــو بـاشــــد در اختیــــار ِ معلّمخوشا بحالِ کسی که عطش به چشمه ی علم است

گــرفتــه روزی ِ خــود را ز روزگـــــار ِ معلّم
فـرشتـــه هیـــچ نـدارد چنین مقـام و شکــوهی
بـــوَد کنــار ِ خـــدا او ، خــدا کنــــار ِ معلّم
ز بذرکاری ِ مهر و شکوفه بـــــاری ِ خــــــرداد

همــــیشه هست امیـــــدی در انتــــــظار ِ معلّمتمامِ فصل ِ خـــزان و تمـــامِ فصل ِ زمستــان

چـو شاخــه ای بوَد و میــوه اش بهـــــــار معلّمکم است چون بنمایم به دست های قلم گیـــــر
هــــــزار دستـــــه گلی را دمی نثـــــار معلّم
زلالتـــــر ز معلم نـدیــده کس بـــــه جهـــانی
دلــم فـــدای روانِ بـــزرگــــــــــــــــوا ر معلّم
بـــه غیـــــرِ شعـر نچیـدم متــاعــی از دل ِ دادا
سروده ایـن غـزلش را بــــــه افتـخـــــار ِ معلّم


دادا بیلوردی - تبریز- بهار 1393 . هـ.ش
منبع: وبلاگ غزل های دادا


مقام معلم ( زلال )
.
.
.
.


ای معلّم ای عزیزای همیشه با جهالت در ستیزروزگارت آفتــــابی بـــــــــــاد و دنیــایت زلالتا قلم شد دست تو از تیغ، تیزگشت تاریکی مریض*

روشنی دادی مــــرا


تربیت کــردی در آبــادی مــــــرا


با سه بخش «آ» و «زا» و «دی» گشودم بال و پردادی آندم درس ِ « آزادی » مرایک جهان شادی مرا*
خانه ات آباد باد

از تو هر عصر و زمانی یاد بادای معلّـم ای چــــــــــراغِ زنــدگانی و وجـــودغصّه هایت یک به یک برباد بادبر تو از حق داد باد*
شادمان باشی تو را

محترم در هر زمان باشی تو راای معلّم ، ای جهانی پُـر ز لذّتـــهای تــــودر مقام عــارفان باشی تو راجاودان باشی تو را
*

منبع: وبلاگ زلال های دادا