معني تو زبيگاه چه لنگي
زشب تيره چه ترسي
كه من از جانب مغرب
مه انوار برارم