بابا اين ها رو جمع كنيد به چيتن مي نازيد الان توي سايت ها تمامي كشو ها رو دارند به جز ايران
آنگولا هم هست بعد ايران نيست

بابا اين ها رو جمع كنيد

بوديم بوديم مهم نيست

چي هستيم چي هستيم مهم هست


تا چند وقت ديگه هم نابود مي شيم
تحريم بنزين داره شروع مي شه

بايد واسه مرگ آماده شيم

چون امپرارطورمون طمع كاره و زماني كه مي خواد بميره هممون هم مي كشه