کارشناسان نظامی اسرائیل بعد از آزمایش‌های موشکی ایران اعلام کرده بودند که سیستمدفاع ضد موشکی این رژیم توان مقابله یکجا با تعداد زیادی از موشک‌های شهاب-3 ایرانرا ندارد.
کارشناسان اسرائیلی بعد از شلیک دسته جمعی موشک‌های ایرانی در رزمایشدوم پیامبر اعظم(ص) با ابراز نگرانی شدید از توانایی ایران در استقرار موشک‌هایبالستیک با کلاهک‌های خوشه‌ای گفتند که توانایی موشکی ایران، تهدید استراتژیکیمرگباری برای اسرائیل و نیروهای آمریکا در خاور نزدیک می‌باشد.

هراس تل‌آویواز توان موشکی تهرانآفتاب-محمد صادق امینی: مقامات اسرائیلی و آمریکایی درماه‌های اخیر درباره احتمال تحویل سیستم دفاع ضد موشکی جدیدی به تل‌آویو مذاکراتیرا انجام داده‌اند.
این سیستم ضد موشکی که تاد (THAAD ) نام دارد، قرار استجایگزین سیستم دفاع موشکی اسرائیل به نام آرو (ARROW) گردد
.

این درحالی استکه برخی مقامات اسرائیلی معتقدند به جای خرید یک سیستم جدید بهتر است برای رفعنقایص سیستم Arrow سرمایه‌گذاری شود
.
ایهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیل زمانیکه رئیس ستاد ارتش بود با سرمایه گذاری بر روی سیستم Arrow و طراحی سیستم دفاع موشکضد بالستیک هوما Homa مخالف بود و بر این باور بود که تلاش مستقل برای توسعه اینسیستم هزینه بسیار بالایی دارد و علاقانه‌تر این است که سیستم THAAD را از آمریکاخریداری کرد
.

به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص سیستم ضد موشکی تاد یک دههپیش تکمیل شده و علت جایگزینی آن با سیستم موشکی Arrow شکست این سیستم درآزمایش‌های اولیه و اتمام فرصت زمانی آن برای تکمیل سیستم بوده است
.
مذاکراتاسرائیل با آمریکا برای جایگزینی سیستم مذکور در شرایطی صورت می‌گیرد که در سال 2006 آزمایش‌هایی بر روی سیستم Arrow برای هدف قرار دادن موشک‌های دشمن انجام شدهبود. مقامات اسرائیلی همواره در اظهارات خود مدعی بودند که این سیستم توان مقابلهبا موشک‌های شهاب ایران را خواهد داشت
.

بنابر این گزارش سیستم تاد ازمولفه‌ها و تکنولوژی‌هایی برخوردار است که در سیستم دفاع موشکی Arrow که هم اکنوندر خدمت نیروی هوایی اسرائیل است، وجود ندارد. در صورت توافق دو طرف آمریکا تا زمانتکمیل نهایی این سیستم توسط کمپانی لاکهید مارتین سیستم THAAD را در سال 2009 دراختیار اسرائیل قرار خواهد داد
.

از دلایل دیگری که می‌توان از آن بعنوانانگیزه احتمالی سران اسرائیل برای جایگزینی سیستم Arrow با سیستم موشکی THAAD نامبرد هراس تل‌آویو از توانایی موشکی تهران بعد از آزمایش موفقیت‌آمیز ماه‌های اخیرموشک‌های بالستیک ایرانی با کلاهک‌های خوشه‌ای است
.

کارشناسان نظامی اسرائیلبعد از آزمایش‌های موشکی ایران اعلام کرده بودند که سیستم دفاع ضد موشکی این رژیمتوان مقابله یکجا با تعداد زیادی از موشک‌های شهاب-3 ایران را ندارد
.
کارشناساناسرائیلی بعد از شلیک دسته جمعی موشک‌های ایرانی در رزمایش دوم پیامبر اعظم(ص) باابراز نگرانی شدید از توانایی ایران در استقرار موشک‌های بالستیک با کلاهک‌هایخوشه‌ای گفتند که توانایی موشکی ایران، تهدید استراتژیکی مرگباری برای اسرائیل ونیروهای آمریکا در خاور نزدیک می‌باشد
.

اعتراف نظامیان اسرائیلی به ناتوانیسیستم ضد موشکی Arrow در حالی صورت گرفت که ژنرال ایلان بیتون فرمانده یگان ویژهدفاع هوایی اسرائیل سال گذشته در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست مدعی شدهبود که سیستم دفاع موشکی ضدبالستیک اسرائیل به نام Arrow-2 (پیکان – 2) قادر استکلیه موشک‌های ایرانی (حتی موشک‌هایی که کلاهک هسته‌ای حمل می‌کنند) را هدف قرارداده و آنها را نابود کنند
!

این ژنرال اسرائیلی در ادامه صحبت‌های خود گفتهبود: ما همیشه باید یک مرحله جلوتر از دشمنانمان باشیم
.
آنها موشک‌های خود را بهسیستم‌های الکترونیکی بسیار پیشرفته‌ای برای گمراه کردن سیستم‌های ضد موشک مجهزکرده‌اند و ما هم شیوه‌هایی را طراحی کرده‌ایم که آنها را شناسایی کرده تا بتوانیمموشک‌هایی که به سوی اسرائیل می‌آیند را نابود کنیم
.

لازم به یادآوری است کهاسرائیل بعد از آشکار شدن ناتوانی‌هایی سیستم Arrow در جریان جنگ 34 روزه تصمیم بهجایگزینی آن با سیستم ضد موشک باراک و بعد سیستم ضد موشک پاتریوت گرفته بود. اسرائیل ساخت و طراحی سیستم دفاع ضدموشکی Arrow-2 را از 12 سال قبل و بعد از حملهموشکی صدام حسین به اسرائیل آغاز کرده بود تا بتواند یک سپر دفاعی قدرتمند در برابرموشک های اسکاد به وجود بیاورد
.

ارتش اسرائیل در طراحی این سیستم نه تنهادفاع در برابر تهدیدات سابق را مدنظر قرار داد بلکه ساخت سیستمی برای مقابله باموشک هائی با سرعت بالاتر و حامل کلاهک های چند منظوره در آینده را نیز در دستورکار خود قرار داده بود و در حدود 5/2 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری کردولی با این حال نتوانست به اهداف مورد نیاز خود دست یابد
.

روزنامه یعیدوتآهارونوت نیز اردیبهشت ماه امسال در گزارشی با انتقاد از سران اسرائیل درباره تکیهبر سیستمی که در برابر قدرت برتر موشکی ایران ناتوان است نوشت: آیا هنگامی که بحثموشک‌های که به سوی اسرائیل می‌آیند مطرح می‌شود، اسرائیل می‌تواند به روی سیستمدفاع ضد موشکی Arrow -2 که برای طراحی و ساخت آن 5/2 میلیارد دلار هزینه کرده استحساب کند؟یک مقام عالی‌رتبه ارتش اسرائیل در این خصوص به این روزنامه گفتهبود: فقط کافی است یک موشک به تل آویو برخورد کند تا غرور و ابهت نظامی اسرائیلشکسته شود
.
ایران در سال‌های اخیر موفق به طراحی و تولید نسل جدیدی از موشک‌هایبالستیک شده و در زمینه طراحی و ساخت موشک از اسرائیل سبقت گرفته است. در حال حاضرموشک های شهاب -3 ایران می‌توانند اهداف دور دستی در خاک اسرائیل را مورد حملاتدقیق قرار دهند
.
موشک های شهاب - 3 ایران با موفقیت آزمایش شده و کاملا قابلاطمینان هستند
.
از سوی دیگر ایران انواع گوناگونی از موشک‌های پیشرفته و دور برددیگر، مثل موشک های کروز را نیز در اختیار دارد که ایران را در برتری موشکی منحصربه فردی نسبت به اسرائیل و سایر کشورهای منطقه قرار داده است
.

این موشک‌هاهر چند از موشک‌های شهاب کندتر هستند اما مسیر پرواز آنها قابل پیش بینینیست
.
ارتش اسرائیل در سالهای اخیر سعی کرده است با خرید یا طراحی موشک‌های ضدموشک بتواند یک سیستم موشکی برای مقابله با موشک شهاب -3 تولید نماید ولی طبقاظهاراتی که از سوی مقامات ارشد وزارت دفاع این کشور بیان شده اسرائیل هنوز موفقنشده است که ضعف های موشکی خود را در مقابله با ایران جبران نماید و در صورت بروزیک جنگ احتمالی از این ناحیه متحمل خسارات‌های فراوانی خواهدگردید
.