بعد از آلمان سراغ آمریکا میریمافسر پیاده نظامسرباز پیاده نظامافسر نیروی هواییافسر نیروهای مخصوصسرباز نیروی مخصوصلشگر 101 هوابرد
یونیفرم زمستانه لشگر 101 هوابردلشگر 82 هوابرد