رویدادها درصورتی مجاورهستند که درزمان ومکان یکسانی روی دهند. اما مجاورت درشرطی سازی کلاسیک همیشه به معنی آن نیست که CS درست همزمان با US شروع شود و خاتمه یابد. درواقع این ترتیب که "شرطی سازی همزمان" (یا همایندی همزمان) نامیده می شود روش موثری برای شرطی کردن کلاسیک پاسخ نیست .
" شرطی سازی درنگیده" که طی آن CS قبل ازمحرک غیرشرطی واقع می شود وتا وقوع محرک غیرشرطی ادامه می یابد بسیارموثرتراست علت اینکه این نوع شرطی سازی درنگیده نامیده می شود فاصله زمانی بین وقوع CS وآغازUS است درشرطی سازی ردیCS قبل ازUS شروع می شود وخاتمه می یابد به طوری که بین این دومحرک فاصله زمانی بسیارکمی وجود دارد( اگرفاصله زمانی طولانی ترازنیم ثانیه یا بیشترباشد معمولا شرطی سازی ردی خیلی موثرواقع نمی شود). در"شرطی سازی وارونه" US قبل ازوقوع CS واقع می شود وازمیان می رود.
درآزمایش شرطی سازی پاولفی شرطی سازی همزمان مستلزم آن است که زنگ همزمان با قراردادن غذا دردهان سگ نواخته شود. شرطی سازی درنگیده درصورتی رخ می دهد که زنگ نواخته شود گرد گوشت دردهان سگ ریخته شود وبعد زنگ قطع شود. شرطی سازی ردی ایجاب می کند که زنگ نواخته شود وقبل ازاینکه گرد گوشت دردهان سگ ریخته شود دوباره قطع شود. ودرشرطی سازی وارونه ابتدا گرد گوشت دردهان سگ ریخته می شود وبعد پس ازفاصله زمانی کوتاهی زنگ نواخته می شود. این چهارگزینه شرطی سازی به ترتیب ازموثرترین تا کم تاثیرترین درشکل 5-2 نشان داده شده اند.