مگر قرار است مردم همه معصوم باشند و هیچ خطائی نكنند تا بتوانند به سعادت آخرت برسند؟


مگر رسیدن به سعادت آخرت، مستلزم این است كه بشر همه حقایق قرآن و اسرار و رموز و بواطن كتاب آسمانی را بداند و به همه احكام ریز و درشت دین و بدون هیچ خطائی عمل كند، مسلّم است كه پاسخ این سؤال منفی است و این هم وجود ضرورت امام معصوم را نفی می كند