تعریف معاد
سؤال: معاد به چه معناست؟
جواب: همه ادیان آسمانى بر این نكته اتفاق دارند كه خداوند، مردم را پس از مرگشان در روز قیامت زنده مى كند تا به كارهایشان پاداش دهد.
اعتقاد به قیامت از پایه هاى ایمان در اسلام است. خداوند مى فرماید:
(أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ)(1)
«آیا پنداشتید كه شمارا بیهوده آفریدیم و شما به سوى ما باز گردانده نمى شوید؟»
مرگ، پایان زندگى نیست، بلكه انتقال از جهانى به جهان دیگر و از حیاتى كوتاه به حیاتى همیشگى است.
عالمان محقّق درباره معاد و دلیل هاى قرآنى و نقلى آن و عالم برزخ و درجات بهشت و مراتب دوزخ، بحث هاى مفصلّى دارند. هر كه خواهان باشد، به آن بحث ها رجوع كند.(2)

1 . مؤمنون : 115
2-سیماى عقاید شیعه، ص 73.