نخستین امتیازنامه معتبر برای تاسیس کارخانه برق شهری درایران با امضاءسلطان عبدالمجید(عین الدوله) صدراعظم مظفرالدین شاه به نام حاج حسین امین الضرب صادرو این کارخانه درسال 1284 هجری شمسی آماده بهره برداری شد.مولد اصلی این کارخانه به قدرت400کیلووات با ژنراتور کارخانه آ.ا.گ از کشور آلمان و ولتاژ380/220 ولت بود که محل آن در خیابان چراغ برق(امیرکبیر فعلی) قرار داشت.این نیروگاه تنها برای تامین روشنائی استفاده میشد و هرشب بین 5 تا 7 ساعت کارمیکرد.
درسال1304 (ه.ش) به علت افزایش تقاضای برق دراطراف شهر تهران،حاج امین الضرب،به خرید 7دستگاه مولد 75 کیلوواتی و دو دستگاه مولد 150 کیلوواتی اقدام کرد.دراین سالها درسایر شهرهای ایران نیز نصب مولدهای کوچکی از 15تا 80 کیلووات آغازشده بود.
درسال 1310(ه.ش) برای نخستین بار موضوع شبانه روزی کردن برق در تهران درمیان دولتمردان آن زمان مطرح و بعد از گذشت 6سال درتاریخ 25/6/1316 یک نیروگاه بخاری ساخت کارخانه اشکودا از کشور چکسلواکی با 4واحد هر یک به قدرت 1600 کیلووات جمعا" به قدرت 6400 کیلو وات در میدان شهدا نصب و زیر نظر شهرداری تهران بهره برداری از آن آغاز شد.
تاحدود 30 سال بعداز تاسیس کارخانه برق امین الضرب، تنها مصرف برق برای روشنایی بود .اما در سال 1310(ه.ش) بادبزن برقی و در سال 1318 (ه.ش) رادیو و یخچال نیز وارد بازار شد.
در فاصله سالهای 1320-1318 (ه.ش) برای جبران کمبود نیروی برق از برق کارخانه های سیلو،سیمان تهران و پادگان سلطنت آباد کمک گرفته شد.براساس آمارهای موجود میزان تولید برق از 5/10 میلیون کیلووات ساعت درسال 1317 به 5/15 میلیون کیلووات ساعت درسال 1318 رسیده بود که با منظورکردن 5/1 میلیون کیلووات ساعت تولید برق کارخانه امین الضرب جمع تولید برق در آن سال به 17 میلیون کیلووات ساعت رسید.
کارخانه امین الضرب به مدت 65 سال از دوره 75 ساله ای که درامتیازنامه قید شده بود،به کار خود ادامه داد. درتاسیسات اولیه کارخانه امین الضرب از ترانسفورماتور استفاده نشده بود،اما در گسترش های بعدی، کابلهای زیرزمینی و ترانسفورماتورهای 3/6 کیلوواتی به کاررفت.