امتیاز تاسیس کارخانه برق تبریز درسال 1320 هجری قمری از سوی دولت به قاسم خان والی اعطا شدو وی پس از 12 سال اولین کارخانه برق را با کمک یک مهندس روسی راه اندازی کرد.درسال 1316(ه.ش)تمتمی اموال ودارائیها و امتیاز مزبور به شرکت سهامی روشنایی تبریز واگذارواین شرکت عهده دار تامیت برق شهر شد.تا سال 1328(ه.ش) مجموعا" 6360 کیلووات دیگر به ظرفیت تولیدی برق شهر افزوده و درسال 1344(ه.ش) جمع قدرت نصب شده به 9127 کیلووات بالغ شد.در سال 1345(ه.ش) شرکت برق منطقه ای آذربایجان ایجاد شد و شرکت روشنایی تبریز را تحویل گرفت