استفاده از نیروی برق در شهر اصفهان بانصب دو مولدهیزم سوز به قدرت 99کیلووات باهمت عطاءالملک دهش درسال 1304(ه.ش) آغاز شد.درسال1324(ه.ش) شرکت سهامی توربین پایه گذاری شد.
این شرکت اقدام به خریدچهاردستگاه توربین بخارکردکه درسال 1332(ه.ش) موردبهره برداری قرارگرفت ودرسال1328(ه.ش)برق دراصفهان شبانه روزی شد.تحول ساختاری دیگری درسال1340(ه.ش) بوجودآمدکه به موجب آن شرکت توربین منحل و شرکت سهامی کارخانجات برق جایگزین آن شد.این شرکت نیروگاه های هزارجریب وانوشیروان را توسعه داد.شرکت برق منطقه ای اصفهان درتاریخ 14/8/1344 به طوررسمی کارخودرا آغاز کرد و درهمان سال قرارداد ای منعقد شد و اولین واحد آن درسال 1348 (ه.ش) به بهره برداری رسید