نخستین مولد برق کرمانشاه به قدرت 25 1308(ه.ش) به وسیله هارون قصری نصب وراه اندازی شد. مدتی بعدنیز مولدی به قدرت 40 کیلووات به وسیله عباس حاج دائی نصب شد.درسال 1322(ه.ش) دودستگاه مولد هرکدام به قدرت 375 اسب بخار به ظرفیت تولید افزوده و از حدود سال 1338 (ه.ش) خطوط فشارقوی 3/6 کیلوولتی ایجادشد. درسال 1345(ه.ش) شرکت روشنایی برق حاج دائی به وزارت آب و برق تحویل شد واز سال1348(ه.ش) نیز به شبکه سراسری پیوست