مدير پايگاه شهر سوخته و دهانه غلامان از شناسايي تدفين هاي مربوط به هزاره سوم در گورستان شهر سوخته خبر داد.

به گزارش ايرنا از سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري روح الله شيرازي گفت: در اواخر سال گذشته سيزدهمين فصل کاوش باستان شناسي در محوطه باستاني شهر سوخته واقع در استان سيستان و بلوچستان انجام شد.

وي افزود: طبق روال سال هاي گذشته کاوش هاي باستان شناسي در بخش هاي مختلف شهر سوخته ادامه يافت.

در ادامه خاطر نشان کرد: ادامه کاوش هاي باستان شناسي در مناطقي چون گورستان شهر سوخته، بناهاي يادماني و مسکوني شرقي به پايان رسيد.

وي با اشاره به شناسايي تدفين هاي مربوط به هزاره سوم در بخش گورستان،‌ همراه با اشياي تدفين شده افزود: در منطقه مسکوني نيز يک ساختمان با وضعيت حفاظتي بسيار مناسب کشف شد.

شيرازي با بيان اينکه در منطقه بناهاي يادماني نيز ادامه کاوش هاي باستان شناسي سال هاي گذشته پيگيري شد بيان داشت: در حال حاضر عمليات کاوش بخشي از فضاهاي اين مجموعه به صورت کامل انجام شد.

مدير پايگاه شهر سوخته خاطر نشان کرد: بر مبناي يافته هاي باستان شناسان، شهر سوخته 151 هکتار وسعت دارد و بقاياي باقي مانده از اين محوطه نشان مي دهد که اين شهر داراي پنج بخش مسکوني واقع در بخش هاي شمال شرقي، بخش هاي مرکزي، صنعتي، بناهاي يادماني و گورستان است که به شکل تپه هاي متوالي وچسبيده به يکديگر واقع شد‌ه اند. هشتاد هکتار از شهر سوخته بخش مسکوني بوده است.