هيگرو هالوفيت ها گونه هايي از گياهان هستند كه در اراضي پست بيابان كه بطور طبيعي تحت شرايط شوري طبيعي قرار دارند مي رويند در اين مناطق سطح آب زيرزميني معمولا در عمق يك متري قرار دارد كه گاهي اوقات در روي زمين نيز ديده مي شود. آبي كه در فاصله كمتر از يك متري سطح زمين قرار دارد در نتيجه نفوذ بارندگي هاي كوهستاني بداخل آبخانه هاي سراب حوضه و سپس ورود آنها به آبخانه هاي زيرزميني منطقه اي و جريان يافتن آنها بسمت مركز حوضه و يا بستر رودخانه ها صورت مي گيرد در اين حالت سطح آب زيرزميني مي تواند به روي زمين برسد و جريان پايه اي را براي رودخانه ها و آبي را نيز براي گياهان تهيه كند. هيگرو هالوفيت ها همچنين در بستر رودخانه هاي خشك و حاشيه كويرها كه سطح آب زيرزميني نزديك به سطح زمين است يافت مي شوند. از آنجا كه بطور معمول ريشه اين گونه گياهان به منبع دائمي آب زيرزميني نمي رسد لذا براي سازگاري يك سيستم ريشه اي ليف مانندي در آنها بوجود آمده است كه مي تواند از رطوبت ناشي از بارندگيهاي اندك رسيده به سطح زمين نيز بخوبي استفاده كند. براي نمونه مي توان به گونه اي از هيگروهالوفيت ها به نام Allenrolfea occidentalis اشاره كرد كه در پلاياهاي جنوبي آمريكا ديده مي شود و يكي از مقاومترين گونه ها به شوري است. اين گونه گياهي كه در دراي واش ها و سواحل پلايا ها ديده مي شود، روي كفه هاي نمكي زمين كه بصورت سطوحي تاول مانند با ابعادي داراي 2 تا 5 سانتيمتر ارتفاع و 15 تا 30 سانتيمتر عرض هستند ديده مي شود. اين سطوح نمكي مي توانند حدود 20 درصد آب حاوي نمكهاي محلول را در خود نگهدارند كه براي دوره هاي طولاني و بدون بارندگي، رطوبت كافي را براي گياه تامين مي كند.برخي گونه هاي هيگروهالوفيت بشرح زير شناسايي شده اند(لیچوار و دیکسون، ۲۰۰۷). ..ادامه دارد... Ambrosia dumosa Artemisia arbuscula Artemisia spinescens Artemisia tridentata Atriplex canescens Atriplex confertifolia Atriplex corrugata Atriplex cuneata Atriplex falcata Atriplex gardneri Atriplex hymenelytra Atriplex parryi Atriplex polycarpa Atriplex polycarpa Atriplex spinosa Atriplex tridentata Baccharis viminea Bromus tectorum Ceratoides lanata Chrysothamnus nauseosus Coleogyne ramosissima Elymus cinereus Encelia farinosa Eriogonum inflatumEuphorbia prostrata Grayia spinosa Halogeton glomeratus Hymenoclea salsola Kochia american Larrea tridentata Lepidum perfoliatum Lycium andersonii Menodora spinescens Oryzopsis hymenoides Purshia glandulosa Purshia tridentata Salsola kali Sitanion hystrix Sphaeralcea ambigua Suaeda fruticosa Suaeda suffrutescens Tetradymia