تا يک قرن پيش هجوم دسته هاي عظيم ملخ هاي مهاجر ، باعث قحطي هاي هولناک و مرگهاي گروهي از انسانها مي شد. ملخ هايي که نه تنها کشورها بلکه قاره ها را در مي نورديدند و در پشت سر از باغ و کشتزار اثري بر جاي نمي گذاشتند و زندگي بسياري از مردم را در گرداب هلاکت فرو مي بردند . حتي در قرن 19 ميلادي به دليل اينکه محصول سيب زميني کشور ايرلند طي 4 سال (1849-1845 ) به نوعي قارچ مبتلا شده بود ، بيش از يک ميليون و 200 هزار نفر از مردم ايرلند از بين رفته و حدود 5/1 ميليون نفر ديگر آواره شدند.

در ايران نيز هر چند سال يک بار، هجوم ملخ هاي صحرايي مهاجر و ملخ مراکشي و همچنين خسارت گسترده بين گندم ، قحطيهاي دوره اي به وجود مي آورد و تلفات فراواني به دنبال خود دارد.

عده اي از داوطلبان آزمون سراسري گياه پزشکي را داروسازي گياهي مي دانند و تصور مي کنند که منظور از گياه پزشکي معالجه انسان به کمک داروهاي گياهي است در حالي که اين دانش به جاي معالجه انسان به حفظ و معالجه گياهان اعم از گياهان زراعي ، زينتي و درختان ميوه مي پردازد و آنچه که گياه را رنج مي دهد و به سلامت آن صدمه مي زند، مطالعه و بررسي مي کند . يعني دانشجوي اين رشته با آفاتي که در مزرعه ها ، انبارها ، سيلوها و کشتي ها به بخشهاي مختلف گياه صدمه مي زند از قبيل حشرات ، جوندگان و علفهاي هرز يا بيماريهاي گياهي مانند قارچ ها ،ويروس ها و باکتريها آشنا مي شود و نحوه سم پاشي را در مراحل مختلف رشد و نگهداري گياه فرا مي گيرد البته بايد توجه داشت که آنچه به گياه صدمه مي زند تنها بيماري نيست بلکه سرمازدگي ، گرمازدگي و حتي کمبود مواد غذايي در خاک نيز گياه را رنج مي دهد و جزو ضايعات گياهي محسوب مي شود. از همين رو دانشجوي رشته گياه پزشکي بايد مواد فوق را بشناسد و نحوه جلوگيري از اين آسيب ها را بياموزد.
]

مقدمه اي بر گياه پزشكي
سلامت و بهبود رشد گياهان در درجه اول مورد توجه کساني است که به کاشت گياهان ، تهيه و توزيع فرآورده هاي گياهي اشتغال دارند . ميزان رشد و باروري گياهان به فراهم بودن آب و مواد غذايي در خاک و تامين محدوده هايي از شرايط مناسب جوي مانند حرارت ، رطوبت و نور بستگي دارد . هر عاملي که سلامت گياهان را به مخاطره اندازد ، ممکن است در ميزان رشد و باروري آنها تاثير منفي بگذارد و از ارزش آنها و فرآورده هايشان بکاهد . بيماري هاي گياهي ، شرايط جوي نامناسب ، علفهاي هرز و آفات گوناگون عمده ترين عوامل تقليل محصول و يا نابودي گياهان بشمار مي روند . گياهان از بيماري هايي آسيب مي بينند که عوامل آنها به عوامل بيماريها در انسان و جانوران شباهت دارند گرچه احساس درد و ناراحتي در گياهان در اثر بيماريها از نظر انسان مکتوم است ، ليکن نحوه ايجاد و توسعه بيماري در گياهان و حيوانات تقريبا مشابه بوده و معمولا به همان اندازه پيچيده و بغرنج است .آفات گياهي نيز مشتمل بررده بند پايان يا ARTHROPODA مي باشند که مهمترين آفات گياهي که حشرات مي باشند در اين رده قرار دارند و بعد از آنها کنه ها و ساير بندپايان به گياهان خسارت وارد مي بازند . بعضي از مهره داران نيز مانند موش ها و خرگوش ها نيز جزء آفات گياهي بحساب مي آيند . بنابراين گياهپزشکي همان آسيب شناسي گياهي يا Plant Pathology مي باشد که داراي دو تخصص جداگانه در زمينه حشره شناسي کشاورزي و بيماري شناسي گياهي است