درسهای رشته

1
آبیاری عمومی
2
آفات مهم درختان میوه
3
آفات و بیماریهای مهم گیاهان زینتی، صیفی و سبزی
4
آمار و احتمالات
5
ازدیاد نباتات
6
اصلاح و بذرگیری گل و سبزی
7
اصول اصلاح نباتات
8
اصول باغبانی
9
اصول تبدیلی و نگهداری فرآورده های کشاورزی
10
اصول و ترویج و آموزش کشاورزی
11
اقتصاد کشاورزی
12
اکولوژی
13
بیماریهای گیاهی
14
بیماریهای مهم درختان میوه
15
بیوشیمی عمومی
16
جلسه بحث
17
چایکاری و تکنولوژی چای
18
حاصلخیزی خاک و کودها
19
حشره‌شناسی و دفع آفات
20
خاک‌شناسی عمومی
21
دامپروری عمومی
22
درختان و درختچه های زینتی
23
رابطه آب و خاک و گیاه
24
ریاضیات عمومی
25
زراعت عمومی
26
ژنتیک
27
سبزیکاری خصوصی
28
سبزیکاری عمومی
29
شیمی آلی
30
شیمی عمومی
31
طراحی باغ و پارک
32
طرح آزمایشات کشاورزی 1
33
علف‌های هرز و کنترل آنها
34
عملیات کشاورزی
35
فیزیولوژی بعد از برداشت
36
فیزیولوژی گیاهی
37
فیزیک عمومی
38
گلکاری
39
گیاهشناسی 1(فیزیولوژی و تشریح )
40
گیاه شناسی 2 (سیستماتیک و مرفولوژی)
41
ماشین‌های کشاورزی
42
ماشینهای برداشت محصولات باغی
43
مسئله مخصوص
44
مساحی و نقشه برداری
45
میوه‌های ریز
46
میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری
47
میوه های مناطق معتدله
48
هوا و اقلیم شناسی
49
کارآموزیصنعت و بازارکار
تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامهتحصیل در آنبرای ادامه تحصیل در این رشته- با توجه به کمیت و کیفیت دروس ارائهشده در این دوره- داوطلب باید از دانش بالایی در زمینه های علوم پایه،شیمی،فیزیک و... برخوردار باشد. همچنین توان جسمی، قدرت تجزیه و تحلیل و دقت کافی درمسائل را داشته باشد. شایان ذکر است تقریباً اکثر کارها و فعالیتهای این رشته درخارج از محیط شهری و باغهاست و توان نسبتاً بالایی را می طلبد.
تواناییهای فارغالتحصیلانهمان گونه که اشاره شد فارغ التحصیلان این رشته می توانند پس ازپایان تحصیلات مسؤولیتهای متفاوتی به عهده بگیرند، از جمله:
· محاسبه، ساخت و اجرای گلخانه های تولید گل و سبزی، شاسی های گرم و سرد، خزانههای تولید نشا و سایر ادوات ثابت باغبانی.
· نظارت و اجرا در کاشت باغهای پیشرفته و همچنین تولید ارقام جدید میوه و سبزیو... .
· فعالیت در زمینه های تحقیقات کشاورزی در بخش باغبانی.
· طراحی باغ و پارک و فضای سبز شهری و نظارت و اجرای طرحهایفضای سبز، چمن کاری و گل کاری.
· انجام بسیاری از کارهای نقشه برداری برای اجرا و ایجاد دقیقباغها و فضای سبز.
· تولید نهال و پرورش گل و ایجاد نهالستان و گلستانهای پیشرفته.
تواناییهای فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری در تحصیلاتتکمیلی بیشتر به جنبه های نظری و پژوهشی پرداخته می شود و دانشجویان تواناییهایعلمی، پژوهشی و به طور کلی نظری خود را افزایش می دهند. افزایش توانایی، در کارهایاجرایی علمی نیز تأثیر بسزایی دارد.

مارلیکو(کشاورزی)