از تسلیحات شیمیایی چه می دانید؟از این سلاح ها برای کشتن افراد و وارد کردن صدمات بسیار جدی و یا ایجاد انواع معلولیت ها در مردم استفاده می شود.
این سلاح ها بر اساس اثرات مختلفی که بر بدن افراد می گذارد ، به 3دسته تقسیم بندی می شوند: دسته اول سلاح های هستند که روی سیستم عصبی بدن تاثیر می گذارند.
در این دسته GA ، GB ، GD ، GF و VX (متیل فسفوبوتیوئیک اسید , گاز سارین ) قرار دارند.
دسته دوم، اثرات خود را روی پوست برجای می گذارند و شامل HD (گازخردل گوگرد)، HN (خردل نیتروژن)، L و CX هستند