تکست آهگ فاز بد
تهی
تتلو
تی اند
تی ت..ت...ت...تهی
تتلـــــــــــــو (تتلو)
وای که چه فازه بدی چرا باهام بهم زدی؟
کاشکی می شد از اون اول شمارتو به من ندی
وای که چه حسه بدی بگو توهم مثه منی
بگو توهم دوست داری مثه من از این قصه نری
چه فازه بدیه وقتی نیستی2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
چه فازه بدیه وقتی نیست2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
(تهی)بیا طبلو برات 3 ضرب بزنم
چه فکری بود که زد به سرم
فکره اینکه ماله منی منو عوض نمی کنی به صد پسرم
دورو برم اخبار چیه؟ دلیل تمامه اخمام چیه؟
چپو راست شک می کنی د بگو دلیله این افکار چیه؟
بگو دنباله چییی تو دوستی دنباله قاتلای بروسلی؟
ده نفر توی دله تو.ان بعد می گی دله تو رو بورس نیست
بابا هیشکی عینه تو لوس نیست
وای که چه فازه بدی به سازه تو می رقصیدم ولی ایندفه زدی سازه بدی
وای چه لباس بدی باز پوشیدی نینی بیکینی؟
دلم با دلت می ری می گی نی؟
من میبینم آیندمونو... تو فقط نوکه بینی می بینی!
(تتلو) چه فازه بدیه وقتی نیستی2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
چه فازه بدیه وقتی نیست2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
(تهی) وای که چه فازه بدی بــــاز یه فنه تازه زدی
با پسری دروغکی به من می گی میری پیشه نازی ولی
می دونی مشکلی نی که تو خوشگیلو کشته می دی
مشکل اینه پسرایی که مزاحمت می شنو فحش نمی دی
آخه تو میری با همه همه جایی دنباله تنوعو هیجانی
می گی تو دله تو واسه همه جا نی دره دله تو به روی همه وا نی
ولی دله تو دسته همه ست مثه تلفنه همگانی
وای که چه قدر آب زیره کاهی
آخ چی زاییده آبجیه داییت
چرا پیشه منی می گی زنمی
بعد به همه می گی آبجیه مایی
(تتلو)آخ الهی بمیرم نبینم غم داری
تو بگو دلت تنگه منه بگو منو کم داری تو
بیا پیشم که تتل داره بی تو بیچاره می شه
دلم از غم داره میسوزه بگو مرحم داری تو
بگو مرحم داری بگو منو کم داری تو
آخ الهی بمیرم نبینم غم داری!
چه فازه بدیه وقتی نیستی2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
چه فازه بدیه وقتی نیست2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
چه فازه بدیه وقتی نیستی2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
چه فازه بدیه وقتی نیست2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
چه فازه بدیه وقتی نیستی2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی
چه فازه بدیه وقتی نیست2
چه فاز بدیه وقتی می گم پیشم بمون نرو تو تو روم وامیستی